​​สำมะโนประชากรและเคหะ

     ตารางข้อมูลสถิติ

​​​​​​​​​
  สถิติประชากร

  สถิติเคหะ
  • ตารางที่ 1 ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย การครอบครองที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 2 ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 3 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามการครอบครองที่อยู่อาศัย ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 4 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 5 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามขนาดของครัวเรือน ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 6 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 7 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามลักษณะการใช้ส้วม ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 8 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามแหล่งที่มาของน้ำดื่ม น้ำใช้ส่วนใหญ่ ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 9 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามประเภทบริภัณฑ์ ประเภทของที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง
  • ตารางที่ 10 ครัวเรือนส่วนบุคล จำแนกตามประเภทและจำนวนบริภัณฑ์ และเขตการปกครอง
  สถิติประชากร
  สถิติเคหะ