​​​​​​​​Web Blog

​​​​การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศสถิติ

​        

​​​         ​การให้บริการข้อมูลสถิติ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้บริการในหลาก​​หลายรูปแบบ และทุกด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน การศึกษาและประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
​​​         ข้อมูลสถิติที่สํานักงานสถิติแห่งชาติให้บริการ ประกอบด้วย
​​     ​​          - ข้อมูลที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ
​​     ​​​​          - ข้อมูลที่จัดทําโดยหน่วยงานอื่น (เช่น สถิติสาธารณสุข สถิติการศึกษา สถิติพลังงาน เป็นต้น)
         ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ
​​​          1. สําเนาข้อมูลสถิติ
                  1.1 ค้นหาข้อมูลสถิติ/ขอคําแนะนํา
                  1.2 เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา/จัดหาข้อมูล
                  1.3 กรอกแบบฟอร์ม การสําเนาเอกสาร
                  1.4 บริการสําเนาเอกสารที่ต้องการ
                  1.5 ชําระเงินพร้อมรับใบเสร็จ (โดยมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม)
​​​​​         2. ข้อมูลระดับย่อย (Micro Data)
                  2.1 ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเอง/โทรศัพท์/e-mail/จดหมายเพื่อขอรับบริการและคําแนะนํา
                  2.2 ยื่นเอกสารขออนุมัติ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
​​​      ​         ​         - หนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ข้อมูล พร้อมข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย
               ​​​​         ​- แผนงาน/โครงการ/ผลงานที่เคยใช้ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ (ถ้ามี)
                  2.3 พิจารณาและอนุมัติ ภายใน 7 วันทําการ
                  2.4 เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูล พร้อมแจ้งผลแก่ผู้ใช้บริการ
​​​​         ​​​         ​2.5 ผู้ใช้บริการรับข้อมูล ทําสัญญาการใช้ข้อมูลและชําระเงิน (กรณีที่มีค่าใช้จ่าย) 
​​​​         ​ค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระเงิน
​​​​         ​1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําข้อมูล ครั้งละ 2,000 บาท สําหรับ นิสิต นักศึกษา จะได้รับการยกเว้น
         2. ค่าสําเนาข้อมูล จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามปริมาณข้อมูลที่ต้องการ
         3. การชําระเงิน
               - ชําระเป็นเงินสด หรือ
​​​​               ​​- เช็ค​เงินสดสั่งซื้อ “สํานักงานสถิติแห่งชาติ”
               - โอนเงินเข้าบัญชี “เงินนอกงบประมาณ สํานักงานสถิติแห่งชาติ”
            ​​​​         ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
      ​​​​      ​         ​เลขที่บัญชี 955-6-00093-3
​​​         ​3.เอกสารรายงาน/CD-ROM
                  3.1 ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นประจํา หรือขอรับเป็นครั้งคราว
​​​         ​​​​         ​   ​   ​ต่อผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ
                  3.2 ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ
                  3.3 ทางไปรษณีย์ หรือ e-mail : [email protected]
                  3.4 สั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.nso.go.th
                  3.5 ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสถิติ (เมนูสำมะโน/สำรวจ)
​​​                  ​3.6 ระบบสืบค้นเอกสารและรายงานสถิติ
         ค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระเงิน
         1. ราคาเอกสารรายงานเป็นไปตามที่กําหนด
         2. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ E-mail สามารถชําระเงินทาง
                  2.1 ธนาณัติสั่งจ่าย “สํานักงานสถิติแห่งชาติ” ปณ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กทม. 10210
                  2.2 เช็คเงินสดสั่งจ่าย “สํานักงานสถิติแห่งชาติ”
                  2.3 โอนเงินเข้าบัญชี “เงินนอกงบประมาณ สํานักงานสถิติแห่งชาติ”
                           ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
                           เลขที่บัญชี 955-6-00093-3

..........................................

หากต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล กองสถิติพยากรณ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 (ทิศใต้)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์: 0 2141-7500 – 03 และ 0 2141-7498   e-mail: [email protected]