​ ​​​​​​​​​ติดต่อ สส​​ช.​

location_map1.jpg​​


สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 ดังนี้
1. งดการให้บริการในช่องทางติดต่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564        เป็นต้นไป เพื่อการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
2. ผู้ใช้บริการ/ผู้ใช้ข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลสถิติ และใช้บริการผ่านระบบ
    ออนไลน์ ​ในช่องทางเว็บไซต์ www.nso.go.th และโมบายแอปพลิเคชั่น
    THAI STAT
3. ผู้ใช้บริการ/ผู้ใช้ข้อมูล สามารถขอรับบริการข้อมูล/ สอบถามบริการด้านสถิติ
    ผ่านช่องทางออีเมล [email protected] และช่องทางโทรศัพท์ (ชั่วคราว)
    ที่เบอร์ 080-3361252

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้นสอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 
​โทรศัพท์ 0 2142 1234 โทรสาร 0 2143 8109​ บริการข้อมูลโทร 0 214-17500-03  ​
อีเมล์ : [email protected] ​​​​​

 
 
​​​


 

 
​​

​​​​​​​