ติดต่อขอรับหรือตรวจสอบข้อมูลทางราชการ ได้ที่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ" ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ โทร 02 141 7497, 02 1417500-03 อีเมล์ services@nso.go.th

ข้อมูลล่าสุด

 

กิจกรรม สสช.

ดูทั้งหมด...
 • ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการตรวจสอบสถานะโครงการด้วยระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
 • ราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน (ครั้งที่ 2)
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2559 (1 ธ.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)
 • ราคากลาง ผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์
 • ราคากลาง การจ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปกและแผ่นพับ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
 • ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน
 • ราคากลาง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟทดแทน
 • ขายรถราชการที่หมดความจำเป็นใช้งานแล้ว จำนวน 10 คัน โดยวิธีทอดตลาด
 • ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2559 (1 พ.ย. 58-30 พ.ย. 58)
 • ราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง
 • ดูทั้งหมด...
   
  ข่าว สสช.
  ดูทั้งหมด...

  พระบรมราโชวาท

  ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

  เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

  ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

  ผู้มีงานทำและผู้ว่างงาน ไตรมาส 2 ปี 2558
 • ผู้มีงานทำ 37.8 ล้านคน
 • ผู้ว่างงาน 3.4 แสนคน
 • ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 7 แสนคน (จาก 25.4 (ปี 2557) เป็น 26.1 ล้านคน)
 • อัตราการทำงานไม่เต็มที่ หรือทำงานต่ำกว่าระดับทางด้านชั่วโมงทำงาน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.6 (ปี 2557 ร้อยละ 0.5)
 • รายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558
 • รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 27,545 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 8.4)
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 21,818 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 13.3)
 • หนี้สินเฉลี่ยทั้งสิ้น 163,276 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.4)
 • ครัวเรือนมีหนี้สินต่อรายได้ 5.9 เท่า ลดลง 0.6 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2556 (6.5 เท่า)
 • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ปี 2558
 • ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำนวน 4.49 ล้านคน (ร้อยละ 8.2 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
 • ทั้งผู้มีงานทำและผู้ว่างงานต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หมวดช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด (ร้อยละ 29.0 และ 40.0) รองลงมาเป็นหมวดด้านอาหารและโภชนาการ เสริมสวย ฯลฯ ( ร้อยละ 27.4 และ 25.2)
 • สถิติทางการของประเทศไทย

  สถิติทางการของประเทศไทย

  Official Statistics Thailand

  โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

   
  >