ติดต่อขอรับหรือตรวจสอบข้อมูลทางราชการ ได้ที่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ" ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ฝั่งทิศใต้ โทร 02 1417500-03,02 141 7497 อีเมล์ services@nso.go.th

ข้อมูลล่าสุด

ดูทั้งหมด...
 

กิจกรรม สสช.

ดูทั้งหมด...
ดูทั้งหมด...
 
ข่าว สสช.
ดูทั้งหมด...

พระบรมราโชวาท

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ

ผู้มีงานทำและผู้ว่างงาน ไตรมาส 3 ปี 2558
 • ผู้มีงานทำ 38.3 ล้านคน
 • ผู้ว่างงาน 3.6 แสนคน
 • ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 4 แสนคน (จาก ไตรมาส 3/57 24.9 ล้านคน)
 • อัตราการทำงานไม่เต็มที่ (ผู้ทำงานต่ำกว่า 35 ชม. ต่อสัปดาห์และต้องการทำงานเพิ่ม) ร้อยละ 0.6 เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือนสิงหาคม 2558
 • ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย 31.51 (ชาย 31.84 และหญิง 31.26)
 • ผู้ชายมีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 65.7 (ปี 2557 ร้อยละ 63.2)
 • ผู้ชายมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 20.3 (ปี 2557 ร้อยละ 22.4)
 • ผู้หญิงมีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 65.4 (ปี 2557 ร้อยละ 62.9)
 • ผู้หญิงมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 17.7 (ปี 2557 ร้อยละ 19.1)
ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559
 • 5 อันดับของขวัญปีใหม่ ที่ประชาชนต้องการจากรัฐบาล
 • 1 การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 43.9
 • 2 แก้ปัญหาหนี้สินประชาชน ร้อยละ 35.5
 • 3 แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 27.2
 • 4 ช่วยเหลือ/สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ยากจน ร้อยละ 19.2
 • 5 จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 13.3
สถิติทางการของประเทศไทย

สถิติทางการของประเทศไทย

Official Statistics Thailand

โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

GovChannel