ข้อมูลล่าสุด

 

กิจกรรม สสช.

ใน 1 วัน คนไทยใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้าง ใน 1 วัน คนไทยใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้าง

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผล การสำรวจการใช้เวลาของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ปี 2558 เพื่อให้ทราบว่า ใน 1 วันคน ไทยใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้าง โดยคำนวณเวลาเฉลี่ยของการทำกิจกรรมแต่ละประเภทจากจำนวน ประชากรที่ทำกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น (ไม่รวมประชากรไทยที่ไม่ทำกิจกรรม) พบว่า คนไทยใช้ เวลาในการดูแลและดำเนินชีวิตส่วนบุคคล เช่น การนอน การรับประทานอาหาร และดูแลสุขภาพ 12.57 ชั่วโมง ส่วนระยะเวลาในการทำงานและการเรียนรู้ 7.70 ชั่วโมง เวลาว่าง 4.25 ชั่วโมง ดูแลสมาชิกในครัวเรือน 2.83 ชั่วโมง

มอบนโยบาย มอบนโยบาย

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เข้าพบข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกล่าวมอบนโยบายในการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการระดับกรม ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานเล็กน้อย และส่วนที่จะเพิ่มเข้า มาใหม่คือ สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ดูทั้งหมด...
ดูทั้งหมด...
 
ข่าว สสช.
ดูทั้งหมด...

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

banner

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ
ผู้มีงานทำและผู้ว่างงาน ไตรมาส 1 ปี 2559
  • ผู้มีงานทำ 38.3 ล้านคน
  • ผู้ว่างงาน 3.7 แสนคน
  • ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 4 แสนคน (จาก ไตรมาส 1/58 26.1 ล้านคน)
  • อัตราการทำงานไม่เต็มที่ (ผู้ทำงานต่ำกว่า 35 ชม. ต่อสัปดาห์และต้องการทำงานเพิ่ม) ร้อยละ 0.6 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2558
  • ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย 31.44 (ชาย 31.79 และหญิง 31.17)
  • เพศชาย มีจำนวนผู้มีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 64.7
  • เพศชาย มีจำนวนผู้มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 20.7
  • เพศหญิง มีจำนวนผู้มีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 65.0
  • เพศหญิง มีจำนวนผู้มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 17.2
สถิติทางการของประเทศไทย
สถิติทางการของประเทศไทย
Official Statistics Thailand

logistic

โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

GovChannel

 
วันนักประดิษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สายด่วนของรัฐบาล 1111 สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เว็บไซต์โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ