ไว้อาลัย

ข้อมูลล่าสุด

ฐานข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า และการบริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์
ซูเปอร์คลัสเตอร์1.การจัดทำฐานข้อมูล
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนา
...
23 กุมภาพันธ์ 2560
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 (ในรอบปี 2558)
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 (ในรอบปี 2558)ปี 2558 มีผู้เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 65.2 มีการเดินทางแบบไม่พักค้างคืนเป็นนักทัศนาจร ประมาณร้อยละ 34.1
16 สิงหาคม 2559
การทำงานของประชากร มกราคม 2560
การทำงานของประชากร พบว่ า มีจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.80 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 37.94 ล้านคน ผู้มีงานทำ 37.21 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.49 แสนคน
15 กุมภาพันธ์ 2560
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2558
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2558 ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,915 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงานร้อยละ 73.0 รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินในรูปสวัสดิการสินค้า/บริการ ร้อยละ 13.4
5 เมษายน 59
ดูทั้งหมด...
 

ประเด็นเด่น

  • ประเด็นเด่น10
  • ประเด็นเด่น9
  • ประเด็นเด่น8
  • ประเด็นเด่น7
  • ประเด็นเด่น5
  • ประเด็นเด่น1
  • ประเด็นเด่น2
  • ประเด็นเด่น3
  • ประเด็นเด่น4

กิจกรรม สสช.

ใน 1 วัน คนไทยใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้าง ใน 1 วัน คนไทยใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้าง

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผล การสำรวจการใช้เวลาของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ปี 2558 เพื่อให้ทราบว่า ใน 1 วันคน ไทยใช้เวลาทำกิจกรรมใดบ้าง โดยคำนวณเวลาเฉลี่ยของการทำกิจกรรมแต่ละประเภทจากจำนวน ประชากรที่ทำกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น (ไม่รวมประชากรไทยที่ไม่ทำกิจกรรม) พบว่า คนไทยใช้ เวลาในการดูแลและดำเนินชีวิตส่วนบุคคล เช่น การนอน การรับประทานอาหาร และดูแลสุขภาพ 12.57 ชั่วโมง ส่วนระยะเวลาในการทำงานและการเรียนรู้ 7.70 ชั่วโมง เวลาว่าง 4.25 ชั่วโมง ดูแลสมาชิกในครัวเรือน 2.83 ชั่วโมง

มอบนโยบาย มอบนโยบาย

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เข้าพบข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกล่าวมอบนโยบายในการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการระดับกรม ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานเล็กน้อย และส่วนที่จะเพิ่มเข้า มาใหม่คือ สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ดูทั้งหมด...
ดูทั้งหมด...
 
ข่าว สสช.
ดูทั้งหมด...

worldstatisticsday วันสถิติโลก

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ค้นหาด้วย google

banner

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจ
Interesting
สถิติทางการของประเทศไทย
สถิติทางการของประเทศไทย
Official Statistics Thailand

โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

GovChannel

JobBanner

ethBanner

DDIBanner

heae-ict

SocialMe NSOOFTHAILAND statprnsogroup instagram twitter homepage
วันนักประดิษฐ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สายด่วนของรัฐบาล 1111 สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เว็บไซต์โครงการพัฒนาศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ