NSO

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ข้อมูลสถิติจากผลสํามะโน สํารวจตัวอย่าง ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป

Array

อัตราว่างงาน ไตรมาส 4/2566

0.81 %

Array

รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566

29,030 บาท

Array

อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ไตรมาส 4/2566

1.7 %

Array

หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
ปี 2566

197,255 บาท

Array

อัตราเงินเฟ้อ มีนาคม 2567

ทั่วไป -0.47 %
พื้นฐาน 0.37 %

Array

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566

23,695 บาท

Array

การจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิต
ลูกจ้าง/ค่าตอบแทนเฉลี่ย

4.8 ล้านคน
181,994.9 บาท/คน/ปี

Array

คนทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต

5,342,407 คน

Array

การจ้างงาน
ภาคการค้าและบริการ
ลูกจ้าง/ค่าตอบแทนเฉลี่ย

4.1 ล้านคน
165,032.0 บาท/คน/ปี

Array

คนทำงานภาคการค้าและบริการ

7,089,660 คน

ข่าว/ประกาศ

รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศเชิญชวน 17/04/67 NSO (9)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือขายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบปรพมาณ พ.ศ.2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10/04/67 NSO (9)
ราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ราคากลาง 04/04/67 NSO (16)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่างขอบเขตงาน 04/04/67 NSO (35)
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/67 NSO (19)
ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2567 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/67 NSO (3)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29/03/67 NSO (16)
จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง 22/03/67 NSO (22)
ประกาศ ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 21/03/67 NSO (12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 19/03/67 NSO (11)
รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 18/04/67 NSO (30)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 27/03/67 NSO (554)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 27/10/66 NSO (373)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 29/09/66 NSO (316)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 29/09/66 NSO (611)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 16/08/66 NSO (178)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 30/06/66 NSO (102)
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/06/66 NSO (204)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/05/66 NSO (218)
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/05/66 NSO (75)
NSO

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกีย..

NSO 28/04/2567
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส นำศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการนี้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ สถิติจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายพนม สุริยา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย
น่าน
NSO

กิจกรรม เดินแบบผ้าไทยการกุศล “..

NSO 18/04/2567
วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดสตูล สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดสตูล ได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำ พระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการจูงใจให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่หันมาสวมใส่ผ้าไทย ในทุกวันและทุกโอกาสรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยต่อยอดให้ ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทั้งในมิติช่องทางการตลาด และในมิติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะ และศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไทย เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง โดยนายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมดินแบบผ้าไทยการกุศล “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดสตูล ณ บริเวณลานว่าว (สนามบินเก่า) ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล
สตูล