NSO

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ข้อมูลสถิติจากผลสํามะโน สํารวจตัวอย่าง ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป

Array

อัตราว่างงาน ไตรมาส 1/2567

1.01 %

Array

รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566

รายได้ 29,030 บาท
ค่าใช้จ่าย 23,695 บาท

Array

อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ไตรมาส 1/2567

1.5 %

Array

หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
ปี 2566

197,255 บาท

Array

อัตราเงินเฟ้อ พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 1.54 %
พื้นฐาน 0.39 %

Array

เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร ปี2566
(ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น)

142.9 ล้านไร่

Array

ผู้ถือครองทำการเกษตร ปี 2566
(ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น)

8.7 ล้านราย

ข่าว/ประกาศ

รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18/07/67 NSO (17)
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการย้ายวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศเชิญชวน 18/07/67 NSO (44)
ร่าง ขอบเขตของงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตงาน 16/07/67 NSO (12)
ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 16/07/67 NSO (12)
ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2567 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10/07/67 NSO (14)
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 05/07/67 NSO (44)
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการ Advancing Statistical Practice โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง 03/07/67 NSO (14)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คัน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 02/07/67 NSO (16)
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 01/07/67 NSO (14)
ราคากลาง โครงการย้ายวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สำนักงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ราคากลาง 28/06/67 NSO (77)
รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 09/07/67 NSO (414)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 30/05/67 NSO (1102)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 28/05/67 NSO (498)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 01/05/67 NSO (549)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 24/04/67 NSO (901)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 18/04/67 NSO (420)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 27/03/67 NSO (2306)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 27/10/66 NSO (646)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 29/09/66 NSO (453)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 29/09/66 NSO (783)
NSO

ประชุมจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการประ..

NSO 20/07/2567
       วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาววรัญญา สุขวงศ์ ผอ.กลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัด "การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)" ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เวลา ๑๓.๓๐ น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดสกลนคร  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สกลนคร