NSO

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ข้อมูลสถิติจากผลสํามะโน สํารวจตัวอย่าง ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป

Array

อัตราว่างงาน ไตรมาส 3/2566

0.99 %

Array

รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566 (6 เดือนแรก)

29,502 บาท

Array

อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ไตรมาส 3/2566

1.5 %

Array

หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
ปี 2566 (6 เดือนแรก)

208,331 บาท

Array

อัตราเงินเฟ้อ สิงหาคม 2566

ทั่วไป 0.88 %
พื้นฐาน 0.79 %

Array

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566 (6 เดือนแรก)

24,362 บาท

Array

การจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิต
ลูกจ้าง/ค่าตอบแทนเฉลี่ย

4.8 ล้านคน
181,994.9 บาท/คน/ปี

Array

คนทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต

5,342,407 คน

Array

การจ้างงาน
ภาคการค้าและบริการ
ลูกจ้าง/ค่าตอบแทนเฉลี่ย

4.1 ล้านคน
165,032.0 บาท/คน/ปี

Array

คนทำงานภาคการค้าและบริการ

7,089,660 คน

ข่าว/ประกาศ

รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 23/11/66 NSO (12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 09/11/66 NSO (52)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (จำนวน 9 รายการ) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25/10/66 NSO (64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/10/66 NSO (47)
ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกันยายน 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 04/10/66 NSO (70)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28/09/66 NSO (48)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28/09/66 NSO (74)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28/09/66 NSO (40)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28/09/66 NSO (36)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ (Power BI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28/09/66 NSO (38)
รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 27/10/66 NSO (193)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 29/09/66 NSO (198)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 29/09/66 NSO (221)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 16/08/66 NSO (98)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 30/06/66 NSO (50)
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/06/66 NSO (135)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/05/66 NSO (120)
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/05/66 NSO (56)
​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 01/05/66 NSO (97)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​​ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 24/04/66 NSO (68)
NSO

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระรา..

NSO 04/12/2566
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 13.30 น. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นางสาวสุวัจรี หนูจิน สถิติจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวศิริขวัญ สุขศรี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนพร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา ตันหนึ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เพชรบุรี