NSO

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ข้อมูลสถิติจากผลสํามะโน สํารวจตัวอย่าง ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป

Array

อัตราว่างงาน ไตรมาส 3/2566

0.99 %

Array

รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566 (6 เดือนแรก)

29,502 บาท

Array

อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ไตรมาส 4/2566

1.7 %

Array

หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
ปี 2566 (6 เดือนแรก)

208,331 บาท

Array

อัตราเงินเฟ้อ ธันวาคม 2566

ทั่วไป 0.83 %
พื้นฐาน 0.58 %

Array

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566 (6 เดือนแรก)

24,362 บาท

Array

การจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิต
ลูกจ้าง/ค่าตอบแทนเฉลี่ย

4.8 ล้านคน
181,994.9 บาท/คน/ปี

Array

คนทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต

5,342,407 คน

Array

การจ้างงาน
ภาคการค้าและบริการ
ลูกจ้าง/ค่าตอบแทนเฉลี่ย

4.1 ล้านคน
165,032.0 บาท/คน/ปี

Array

คนทำงานภาคการค้าและบริการ

7,089,660 คน

ข่าว/ประกาศ

รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
​​​(ร่าง) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ​​ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)** ร่างขอบเขตงาน 20/02/67 NSO (3)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ราคากลาง 20/02/67 NSO (3)
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 02/02/67 NSO (22)
ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2567 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/01/67 NSO (70)
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 02/01/67 NSO (46)
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2566 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 07/12/66 NSO (53)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 23/11/66 NSO (63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 09/11/66 NSO (95)
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (จำนวน 9 รายการ) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25/10/66 NSO (100)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 12/10/66 NSO (74)
รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 27/10/66 NSO (298)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 29/09/66 NSO (259)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 29/09/66 NSO (466)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 16/08/66 NSO (138)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 30/06/66 NSO (77)
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/06/66 NSO (190)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/05/66 NSO (179)
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 30/05/66 NSO (68)
​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 01/05/66 NSO (159)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ​​ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 24/04/66 NSO (106)
NSO

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ดิจ..

NSO 23/02/2567
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2567          นางมุ่ยฟ้า วัฒนศักดิ์ สถิติจังหวัดอุดรธานี นางสุมลพร อุดสัย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนนางสาวอัจฉรียา อ้วนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านเทื่อม และเป็นวิทยากรอบรม "กิจกรรมการส่งเสริม การใช้ประโยชน์ จากดิจิทัลชุมชนให้กับบุคลากรในสถานศึกษา" เวลา 09.00 - 16.30 น.         ในการนี้ นายนิคม สมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทื่อม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ และเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย         โดยมี นายทวน ช่างเเคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ
อุดรธานี