NSO

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ข้อมูลสถิติจากผลสํามะโน สํารวจตัวอย่าง ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป

Array

อัตราว่างงาน ไตรมาส 1/2567

1.01 %

Array

รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566

รายได้ 29,030 บาท
ค่าใช้จ่าย 23,695 บาท

Array

อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ไตรมาส 1/2567

1.5 %

Array

หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
ปี 2566

197,255 บาท

Array

อัตราเงินเฟ้อ เมษายน 2567

ทั่วไป 0.19 %
พื้นฐาน 0.37 %

Array

เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร ปี2566
(ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น)

142.9 ล้านไร่

Array

ผู้ถือครองทำการเกษตร ปี 2566
(ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น)

8.7 ล้านราย

ข่าว/ประกาศ

รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประกาศเชิญชวน 27/05/67 NSO (17)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 23/05/67 NSO (9)
ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 เครื่อง) ประกาศเชิญชวน 23/05/67 NSO (4)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ ประกาศเชิญชวน 23/05/67 NSO (15)
ประกาศประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) ประกาศเชิญชวน 16/05/67 NSO (25)
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 เครื่อง) ราคากลาง 16/05/67 NSO (7)
(ร่าง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 เครื่อง) ร่างขอบเขตงาน 16/05/67 NSO (14)
ราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ ราคากลาง 14/05/67 NSO (12)
(ร่าง) ประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ ร่างขอบเขตงาน 13/05/67 NSO (21)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ราคากลาง 07/05/67 NSO (40)
รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 28/05/67 NSO (138)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 01/05/67 NSO (376)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 24/04/67 NSO (722)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 18/04/67 NSO (354)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 27/03/67 NSO (1615)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 27/10/66 NSO (477)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 29/09/66 NSO (399)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 29/09/66 NSO (714)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 16/08/66 NSO (263)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 30/06/66 NSO (118)
NSO

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ..

NSO 29/05/2567
🔹💠 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 💠🔹   วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. 🔹 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ในการนี้ นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว #สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี โทร : 0 3650 7191
สิงห์บุรี
NSO

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้า..

NSO 29/05/2567
         วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2567 สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการจากรัฐบาลในพื้นที่ ซึ่งในที่ประชุมฯได้แจ้งกิจกรรมที่สำคัญ เรื่องกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เรื่องนโยบายที่สำคัญ คือ การจัดระเบียบสังคมของจังหวัดสตูล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการขับเคลื่อนจังหวัดสตูลสะอาด รวมถึงรายงานผลการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี 2567ของหน่วยงานราชการ การรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดสตูล สภาวะอากาศและสถานการณ์ฝน สถานการณ์น้ำ การประชาสัมพันธ์เสื้อ-กางเกงจังหวัดสตูล นอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วย        โดยนายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สตูล
NSO

ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล โครงการ “ข..

NSO 29/05/2567
               วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.10 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นางวาสนา สุขสีพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัล พร้อมด้วยนางสาววิศัลยา มะเดือ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคขวดน้ำ ขยะรีไซเคิล โครงการ “ขยะปันสุข”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “ขยะในมือคุณ สร้างบุญ ด้วยตนเอง” เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนหรือสำนักงาน และเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือสังคมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สตูล
สตูล
NSO

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกีย..

NSO 29/05/2567
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนชาวชัยภูมิ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย และร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา โดยมีนายโยธิน เมฆอรุณ สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิิธี ณ วัดโพธิ์ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ