NSO

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ข้อมูลสถิติจากผลสํามะโน สํารวจตัวอย่าง ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป

Array

อัตราว่างงาน ไตรมาส 1/2567

1.01 %

Array

รายได้เฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/เดือน/ครัวเรือน
ปี 2566

รายได้ 29,030 บาท
ค่าใช้จ่าย 23,695 บาท

Array

อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ไตรมาส 1/2567

1.5 %

Array

หนี้สินเฉลี่ย/ครัวเรือน
ปี 2566

197,255 บาท

Array

อัตราเงินเฟ้อ เมษายน 2567

ทั่วไป 0.19 %
พื้นฐาน 0.37 %

Array

เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร ปี2566
(ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น)

142.9 ล้านไร่

Array

ผู้ถือครองทำการเกษตร ปี 2566
(ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น)

8.7 ล้านราย

ข่าว/ประกาศ

รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ยกเลิกประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 14/06/67 NSO (4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13/06/67 NSO (7)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คัน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเชิญชวน 11/06/67 NSO (9)
ประกาศประกวดราคา จ้างจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ ประกาศเชิญชวน 11/06/67 NSO (15)
(ร่าง)โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่างขอบเขตงาน 10/06/67 NSO (16)
ราคากลาง โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ราคากลาง 10/06/67 NSO (10)
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2567 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 06/06/67 NSO (11)
โครงการพัฒนาระบบ DIGITAL FRAME ราคากลาง 06/06/67 NSO (10)
โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ราคากลาง 06/06/67 NSO (17)
ร่างขอบเขตงานเช่ารถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๔ คัน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตงาน 04/06/67 NSO (24)
รายละเอียด ประเภท วันที่ ไฟล์เอกสาร
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 30/05/67 NSO (431)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 28/05/67 NSO (251)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 01/05/67 NSO (462)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 24/04/67 NSO (786)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 18/04/67 NSO (381)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 27/03/67 NSO (1840)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 27/10/66 NSO (518)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 29/09/66 NSO (412)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 29/09/66 NSO (737)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 16/08/66 NSO (274)
NSO

การอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็..

NSO 14/06/2567
       วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  โดยนายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาววรัญญา สุขวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวชมพูมาศ วาดพนม นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว      ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรม พี.ซี. แกรนด์พาเลช ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สกลนคร
NSO

การอบรม "การจัดทำแผนที่สถิติดิจ..

NSO 14/06/2567
       วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานการอบรม "การจัดทำแผนที่สถิติดิจิทัลและปรับปรุงบัญชีเขตแจงนับ "จัดโดย กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อชี้แจงการใช้งานโปรแกรม ArcGIS Field Maps  สำหรับการจัดทำแผนที่สถิติดิจิทัล และปรับปรุงบัญชีเขตแจงนับของแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ในการนี้ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ข้าราชการ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร  เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สกลนคร