NSO

ประกาศ/ระเบียบ​

0

หน้าแรก / ประกาศ/ระเบียบ​
รายละเอียด วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลดแล้ว
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6 มกราคม 2566 (172)
คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6 มกราคม 2566 (134)
​นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2562​​ 21 กรกฎาคม 2564 (152)
​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 7 กรกฎาคม 2564 (229)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรนักศึกษา เพื่อการติดต่อขอรับบริการข้อมูลระดับย่อย (Microdata) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ​​ 13 เมษายน 2564 (144)
​ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2563​​ 30 ตุลาคม 2563 (130)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 มีนาคม 2563 (134)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ​ 13 พฤษภาคม 2562 (144)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดกลไกการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน​ 13 พฤษภาคม 2562 (210)
​ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) 15 พฤษภาคม 2561 (47)
นโยบายการกำกับดู​แลองค์การที่ดี สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)​ 2 พฤษภาคม 2561 (38)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานสถิติแห่งชาติ​ 2 พฤษภาคม 2561 (74)
​ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 (ภาษาอังกฤษ) 1 กุมภาพันธ์ 2561 (62)
​ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ) 1 กุมภาพันธ์ 2561 (82)
ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการต่อการร้องเรียน พ.ศ. 2555 (ภาษาอังกฤษ) 1 กุมภาพันธ์ 2561 (53)
  • 1(current)
  • 2