NSO

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

0

หน้าแรก / นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะในผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเคารพสิทธิขั้นฟื้นฐานของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าของ  ข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ และมาตรการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลบุคลากร ผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการจัดทำสำมะโน หรือสำรวจตัวอย่าง ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าชมเว็บไซ หรือบุคคลอื่นที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

             แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวม สำนักงานสถิติแห่งชาติเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

     1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นตัน


     2. ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไชต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากชอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตัน


     3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้ ท่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ


     4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ เช่น อีเมลแอดเดรส (EmailAddress) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง