NSO

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

0

หน้าแรก / นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะในผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเคารพสิทธิขั้นฟื้นฐานของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าของ  ข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณชนรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ และมาตรการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลบุคลากร ผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการจัดทำสำมะโน หรือสำรวจตัวอย่าง ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าชมเว็บไซ หรือบุคคลอื่นที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

             แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวม สำนักงานสถิติแห่งชาติเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
     1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นตัน
     2. ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไชต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากชอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตัน
     3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้ ท่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
     4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ เช่น อีเมลแอดเดรส (EmailAddress) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

     ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อาจเป็นผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     1. ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมตามกิจกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะมีระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ หรือที่เกี่ยวข้อง
     2. ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะชัอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะมีระยะเวลาการเก็บรักษาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวช้อง ทั้งนี้ เมื่อพันระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานสถิติแห่งชาติขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือข้อพิจารณในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นการทั่วไปทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน
     1. เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินประโยชน์สาธารณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
     2. เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตามพันธกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
     3. เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
     4. ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
     5. เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
     6. จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
     7. วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
     8. เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงานการสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
     9. ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    10. การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
    11. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย
    12. การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
    13. ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
    14. เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
    15. ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
    16. ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อย่างไร ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
    17. ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การตรวจเงินแผ่นดิน การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
    18. ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
    19. ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด
    20. จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติ ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
    21. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     1. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่มีการให้บุคคลอื่นใช้หรือเปีดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในขอบเขตของอำนาจ หน้าที่ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 เท่านั้น 
     2. สำนักงานสถิติแห่งชาติจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เท่านั้น
     3. ในกรณีที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมและกิจการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
     4. สำนักงานสถิติแห่งชาติจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของช้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานสถิติแห่งชาติตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่
     1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ม. 19 วรรคห้า)
     2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 30 วรรคหนึ่ง)
     3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน (ม. 31 วรรคหนึ่ง)
     4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 32 วรรคหนึ่ง)
     5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 33 วรรคหนึ่ง)
     6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 34 วรรคหนึ่ง)
     7. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (ม. 36 วรรคหนึ่ง)
     8. สิทธิในการร้องเรียน (ม. 73 วรรคหนึ่ง)
     เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือการแชร์ข้อมูลส่วนบุคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้โดยเพียงท่านกรอกความจำนงตังกล่าวเพื่อแจ้งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทราบในหน้าเว็บไซต์ https:/www.nso.go.th

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคล ดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
     นอกจากนี้ เมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สำนักงานสถิติแห่งชาติจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและกรรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
     เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์กรอกข้อมูล ได้มีการจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์
     ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Polic) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไชต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไชต์ ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวไว้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้คุกกี้ (Cookies)
     "คุกกี้" คือ ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งไปยังโปรแกรมคันผ่านเว็บไซต์ (Web browser)ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซค์สำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไป
     หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไชต์มากขึ้นเพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่นแวะชมหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะนำข้อมูลที่"คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานสถิติแห่งชาติอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควรและจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.nso.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี สำนักงานสถิติแห่งชาติขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
     การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูดส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
     1.ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการนี้ สามารถกรอกแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
     2.ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งเหตุละเมิดไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรอกแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
     3.ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฎข้างล่างนี้

           สำนักงานสถิติแห่งชาติ
           ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
           อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2
           เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
           โทรศัพท์ 0-2142-1234
           อีเมล [email protected]