NSO

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

0

หน้าแรก / เกี่ยวกับ สสช. / วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :​

     “ขับเคลื่อนระบบสถิติประเทศไทยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน​”

 

พันธกิจ :

     1. ขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม     ​   
     2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบสถิติ        
     3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสถิติด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
     4. สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้สถิติแก่ทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มความสามารถ
         ในการให้บริการ
     5. เพิ่มศักยภาพองค์กรในด้านบุคลากร เทคโนโลยี และองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

 

ยุ​ทธศาสตร์และเป้าประสงค์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถองค์กรในทุกมิติ                   ​              
     เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต                  ​
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นำแผนแม่บทระบบสถิติฯ สู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง​                   ​
     เป้าประสงค์ที่ 2 NSO สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติฯ ได้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด​                    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสถิติด้วยนวัตกรรมดิจิทัล​
     เป้าประสงค์ที่ 3 การผลิตสถิติมีคุณภาพและมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศ​
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการให้บริการ และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ​ให้กับทุกภาคส่วน​  
     เป้าประสงค์ที่ 4.2 ขยายเครือข่ายการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 
     เป้าประสงค์ที่ 4.3 ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้สะดวก รวดเร็ว                     ​
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
     เป้าประสงค์ที่ 5 องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีผลการดำเนินงานที่ตอบสนอง การพัฒนาประเทศ​

 

ค่านิยม (Core value) : SMART​ :              

     S = Synergy ประสานความร่วมมือ
​     M = Modern สื่อความทันสมัย
     A = Agility ปรับตัวได้รวดเร็ว ​
     R = Respect ยอมรับ 
     T = Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้​

 

วัฒนธรรมองค์กร  :

     ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.