NSO

สำรวจ

0

หน้าแรก / สำรวจ

สำรวจ

ด้านสังคม

ชื่อโครงการ สาขา ความถี่ ปีข้อมูลล่าสุด
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุกปี 2566
สาขาแรงงาน ทุกปี 2567
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ทุกปี 2566
สาขาแรงงาน ทุกปี 2566
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุกปี 2566
สาขาแรงงาน ทุกปี 2566
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุก 3 ปี 2565
สาขาสวัสดิการสังคม ทุก 2 ปี 2566
สาขาสวัสดิการสังคม ทุก 5 ปี 2565
สาขาแรงงาน ไม่ประจำ
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุก 5 ปี 2558
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุก 3 ปี 2564
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุก 4 ปี 2561
สาขาแรงงาน ไม่ประจำ
สาขาแรงงาน ทุกปี 2564
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เล่มล่าสุด
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ทุก 2 ปี 2565
สาขาแรงงาน ทุกปี 2564
สาขาสุขภาพ เล่มล่าสุด
สาขาสุขภาพ เล่มล่าสุด
สาขาสุขภาพ ไม่ประจำ 2563
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ไม่ประจำ 2563
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ไม่ประจำ
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุก 10 ปี 2558-2559
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ไม่ประจำ 2561