NSO

สำรวจ

0

หน้าแรก / สำรวจ

สำรวจ

ด้านสังคม

ชื่อโครงการ สาขา ความถี่
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ทุก 2 ปี
สาขาแรงงาน ทุกปี
สาขาแรงงาน ทุกปี
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุกปี
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ทุกปี
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุก 3 ปี
สาขาสวัสดิการสังคม ทุก 2 ปี
สาขาสวัสดิการสังคม ทุก 5 ปี
สาขาแรงงาน ไม่ประจำ
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุก 4 ปี
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุก 3 ปี
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุก 5 ปี
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุกปี
สาขาแรงงาน ไม่ประจำ
สาขาแรงงาน ทุกปี
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เล่มล่าสุด
สาขาแรงงาน ทุกปี
สาขาแรงงาน ทุกปี
สาขาสุขภาพ เล่มล่าสุด
สาขาสุขภาพ ไม่ประจำ
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ไม่ประจำ
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ไม่ประจำ
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุก 10 ปี
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ไม่ประจำ
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ เล่มล่าสุด