NSO

นิยามศัพท์ทางสถิติ

0

หน้าแรก / นิยามศัพท์ทางสถิติ

นิยามศัพท์ทางสถิติ


การค้าปลีก


การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่ และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือ การใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน

การค้าส่ง


การขายสินค้าใหม่ และสินค้าที่ใช้แล้วให้แก่ผู้ค้าปลีก

การบรรณาธิกร


การตรวจสอบรายการต่างๆ ในแบบข้อถามว่ามีความถูกต้องและมีความสอดคล้องกันระหว่างสดมภ์หรือไม่

การบันทึกข้อมูล


การถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นรหัสหรือตัวเลขจากแบบสอบถามลงสู่แมกเมติดดิสก์ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากทำงาน


จำนวนลูกจ้างที่เจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือตาย

การลงรหัส


คือการเปลี่ยนคำตอบในแบบข้อถามให้เป็นตัวเลขเพื่อจะนำไปใช้ในการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การให้รหัส ในเรื่องหนึ่งๆ จะต้องไม่ซ้ำกัน

การศึกษานอกระบบ


การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัด และสภาพประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

การศึกษาในระบบ


การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

การสำรวจ


การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติโดยการแจงนับ จากบางหน่วยเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล


บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้มีงานทำ หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงาน และเป็นบุคคลที่ตามปกติจะทำงานที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจ ซึ่งทำกิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ

แสดง 1 - 10 จาก 41 รายการ