NSO

สถิติทางการ

0

หน้าแรก / สถิติทางการ
  • ประเด็น
  • รายสาขา
  • ระดับพื้นที่

สถิติทางการ


สถิติทางการ 
(Official Statistics: (OS))


ข้อความหรือตัวเลข ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ในประเทศ ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บ รวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ และเป็นสถิติที่มีความสำคัญต่อการใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ

คุณสมบัติสถิติทางการ

บัญชีสถิติทางการ

เอกสารแสดงบรรดารายการสถิติทางการเพื่อจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บท

ประเด็น


ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถิติทางการรายสาขา


     แผนพัฒนาสถิติรายสาขาคือเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม เพื่อวางแผนและประเมินผลการพัฒนาในแต่ละสาขาหน่วยสถิติต่างๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในด้านการจัดทำข้อมูลและการจัดทำสถิติ ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงสถิติสาขาต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 

     แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองค์ประกอบสำคัญคือ “ผังสถิติทางการ” ที่กำหนดรายการสถิติที่สำคัญจำเป็นต่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา พร้อมทั้งกำหนดหน่วยสถิติที่รับผิดชอบผลิตและพัฒนาสถิติดังกล่าว  กำหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาการผลิต การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์สถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อจำกัดและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานสถิติต่างๆ  การสนับสนุนทรัพยากรและการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จำเป็น

สถิติทางการระดับพื้นที่


         สถิติทางการระดับพื้นที่ เป็นรายการสถิติทางการที่รวบรวมไว้เป็นบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดที่แสดงรายการสถิติทางการที่สำคัญ จำเป็น โดยแบ่งสถิติทางการตามประเภทชุดข้อมูล เช่น ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนา ชุดข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) ชุดข้อมูลพื้นฐาน เป็นต้น

         แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ เป็นการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่มีคำนิยามและวิธีการผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ และมีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องทราบสถานการณ์สถิติทางการที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการจัดกลุ่มสถิติทางการตามความพร้อมของข้อมูล (Tier) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  •  Tier 1 คือ สถิติทางการที่มีคำนิยามและวิธีการผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ และมีหน่วยงานรับผิดชอบ
  • Tier 2 คือ สถิติทางการที่มีคำนิยามและวิธีการผลิต แต่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่
  • Tier 3 คือ สถิติทางการที่ไม่มีคำนิยามและวิธีการผลิต ไม่มีข้อมูล และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

        ปัจจุบัน สถิติทางการระดับพื้นที่เป็นบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ของทั้ง 76 จังหวัด ประกอบด้วยบัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของ (Data Owners) ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และมีสถิติจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขาของคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ สนับสนุนหน่วยงานในจังหวัดขึ้นชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันต่อไป

ชุดข้อมูลสำคัญระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลสำคัญระดับพื้นที่ (รายจังหวัด)