NSO

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)

0

หน้าแรก / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
 
ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1 2567
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิธี e-Bidding
2 2567
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือขายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบปรพมาณ พ.ศ.2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
วิธี คัดเลือก
3 2567
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2567
วิธี เฉพาะเจาะจง
4 2567
ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2567 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
5 2567
จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธี เฉพาะเจาะจง
6 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
วิธี e-Bidding
7 2567
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
8 2567
ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2567 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)
วิธี เฉพาะเจาะจง
9 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ครั้งที่ 2)
วิธี คัดเลือก
10 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1)
วิธี เฉพาะเจาะจง
11 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (จำนวน 9 รายการ)
วิธี e-Bidding
12 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566)
วิธี เฉพาะเจาะจง
13 2566
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2566​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
14 2566
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ (ครั้งที่ 2)
วิธี เฉพาะเจาะจง
15 2567
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
16 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
17 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
18 2567
เช่าชุดโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ (Power BI) (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
19 2567
เช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ต (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
20 2567
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายภายในพร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
21 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) (ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
22 2567
จ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง (ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
วิธี เฉพาะเจาะจง
23 2567
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
24 2566
โครงการจัดจ้างพิมพ์รายงานสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (ข้อมูลรายละเอียด)
วิธี e-Bidding
25 2566
จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1)
วิธี เฉพาะเจาะจง
26 2566
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (จำนวน 9 รายการ)​​
วิธี e-Bidding
27 2566
โครงการ OECD Country Programme ระยะที่ 2 (Advancing Statistical Practice)
วิธี เฉพาะเจาะจง
28 2566
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี คัดเลือก
29 2566
โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts)
วิธี e-Bidding
30 2565
โครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration)
วิธี e-Bidding
31 2566
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส
วิธี คัดเลือก
32 2566
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)
วิธี e-Bidding
33 2566
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
วิธี e-Bidding
34 2566
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566​​
วิธี คัดเลือก
35 2566
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ
วิธี คัดเลือก
36 2566
การจ้างจัดกิจกรรม Kick Off เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนเกษตร
วิธี e-Bidding
37 2566
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 28 รายการ
วิธี คัดเลือก
38 2563
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2563
วิธี เฉพาะเจาะจง
39 2566
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ
วิธี e-Bidding
40 2566
โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วิธี e-Bidding
41 2566
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา พัฒนา และวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศสถิติ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลจากหลายแหล่ง โดยวิธีคัดเลือก​
วิธี คัดเลือก
42 2565
โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
วิธี คัดเลือก
43 2566
จ้างทำป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
วิธี e-Bidding
44 2566
จ้างทำกระเป๋า โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
วิธี e-Bidding
45 2566
จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานสนาม โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566
วิธี e-Bidding
46 2564
โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรม พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ​​
วิธี e-Bidding
47 2566
จ้างพิมพ์แบบสอบถาม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566
วิธี e-Bidding
48 2565
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2565​
วิธี เฉพาะเจาะจง
49 2565
จ้างพิมพ์รายงานสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 จำนวน 6 ภาค (6 ฉบับ) รวมทั้งสิ้น 1,750 เล่ม
วิธี e-Bidding
50 2566
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือขายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบปรพมาณ พ.ศ.2566
วิธี คัดเลือก
51 2565
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
52 2565
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการสำรวจข้อมูลด้านครัวเรือน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสถิติดิจิทัล (ระยะที่ 1) (ครั้งที่3)
วิธี คัดเลือก
53 2566
การเช่าชุดโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ
วิธี e-Bidding
54 2565
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
วิธี e-Bidding
55 2565
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี เฉพาะเจาะจง
56 2566
โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
57 2566
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายในพร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​
วิธี คัดเลือก
58 2566
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
59 2566
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วิธี เฉพาะเจาะจง
60 2566
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
61 2565
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 39 รายการ
วิธี คัดเลือก
62 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พ.ศ. 2565
วิธี คัดเลือก
63 2565
โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรม พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ​​
วิธี e-Bidding
64 2565
โครงการจ้างพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร ด้วยวิธีสำมะโนที่มีการนำข้อมูลทะเบียนมาใช้ และระบบเพื่อการบริหารงานจัดเก็บข้อมูลสำมะโนการเกษตร (รูปแบบใหม่)
วิธี คัดเลือก
65 2565
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 31 รายการ​​
วิธี คัดเลือก
66 2565
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 32 รายการ​​
วิธี คัดเลือก
67 2564
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
วิธี e-Bidding
68 2565
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (จัดจ้างพิมพ์แบบสอบถาม)
วิธี e-Bidding
69 2565
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิธีคัดเลือก​​
วิธี คัดเลือก
70 2564
โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ​
วิธี e-Bidding
71 2564
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 56 รายการ
วิธี คัดเลือก
72 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พ.ศ. 2564
วิธี คัดเลือก
73 2564
การจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
74 2564
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี เฉพาะเจาะจง
75 2564
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วิธี e-Bidding
76 2564
โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมโครงการ (Enterprise Architecture) สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่​
วิธี e-Bidding
77 2564
โครงการเช่าชุดโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565​
วิธี คัดเลือก
78 2564
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564​
วิธี คัดเลือก
79 2565
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิธี e-Bidding
80 2564
เช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564​​
วิธี e-Bidding
81 2565
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วิธี เฉพาะเจาะจง
82 2565
โครงการจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ.2565
วิธี คัดเลือก
83 2565
โครงการเช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ.2565
วิธี คัดเลือก
84 2564
โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแบบบูรณาการ (One census)​
วิธี e-Bidding
85 2565
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ.2565
วิธี เฉพาะเจาะจง
86 2565
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ​
วิธี e-Bidding
87 2564
โครงการพัฒนาระบบบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์​​
วิธี e-Bidding
88 2564
โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์​
วิธี e-Bidding
89 2564
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะแบบบูรณาการ (One census)
วิธี เฉพาะเจาะจง
90 2563
โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟทดแทน​​
วิธี e-Bidding
91 2564
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)
วิธี คัดเลือก
92 2563
โครงการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธี e-Bidding
93 2563
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 1 ระบบ
วิธี e-Bidding
94 2564
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน 1 ระบบ
วิธี e-Bidding
95 2564
โครงการจ้างประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (นับจด)
วิธี e-Bidding
96 2564
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธี e-Bidding
97 2564
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 45 รายการ
วิธี e-Bidding
98 2564
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
วิธี e-Bidding
99 2564
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายในฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3เดือน(ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564)
วิธี เฉพาะเจาะจง
100 2564
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2564
วิธี e-Bidding
101 2563
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
102 2563
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 51 รายการ
วิธี คัดเลือก
103 2563
โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต
วิธี e-Bidding
104 2563
จ้างประชาสัมพันธ์โครงการสำมโนประชากรและเคหะ
วิธี e-Bidding
105 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พ.ศ. 2563
วิธี คัดเลือก
106 2562
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2562
วิธี เฉพาะเจาะจง
107 2563
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธี เฉพาะเจาะจง
108 2563
โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory)
วิธี e-Bidding
109 2563
โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)
วิธี e-Bidding
110 2563
โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่
วิธี e-Bidding
111 2564
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ​ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​
วิธี e-Bidding
112 2563
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ
วิธี e-Bidding
113 2564
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร)
วิธี e-Bidding
114 2564
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีกรณีพิเศษของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
115 2564
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธี เฉพาะเจาะจง
116 2563
โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ​
วิธี e-Bidding
117 2563
โครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease) 2019 (COVID-19))
วิธี e-Bidding
118 2563
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
วิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไป
119 2563
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)
วิธี e-Bidding
120 2563
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
วิธี e-Bidding
121 2563
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 48 รายการ
วิธี คัดเลือก
122 2561
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Proxy Server จำนวน 1 ระบบ
วิธี e-Bidding
123 2563
โครงการจ้างทำวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (เสื้อแจ็กเก็ต จำนวน 15,000 ตัว)
วิธี e-Bidding
124 2562
โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ​
วิธี e-Bidding
125 2562
จ้างเหมาพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.​ศ. 2562
วิธี e-Bidding
126 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัง​​สือ พ.ศ. 2562
วิธี คัดเลือก
127 2563
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ​
วิธี e-Bidding
128 2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรอบพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของกองบริหารจัดการระบบสถิติ สสช.​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
129 2563
โครงการจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานของซอฟต์แวต์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2563
วิธี เฉพาะเจาะจง
130 2562
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
วิธี e-Bidding
131 2563
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธี e-Bidding
132 2562
การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 48 รายการ
วิธี e-Bidding
133 2563
โครงการเช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563
วิธี e-Bidding
134 2563
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิธี e-Bidding
135 2562
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรอบการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของกองบริหารจัดการระบบสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​
วิธี e-Bidding
136 2562
การจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
137 2563
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ.2563
วิธี เฉพาะเจาะจง
138 2562
โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
วิธี e-Bidding
139 2562
โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service​​​
วิธี e-Bidding
140 2562
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
วิธี e-Bidding
141 2561
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ(NSO-GIS)
วิธี e-Bidding
142 2562
โครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)
วิธี e-Bidding
143 2562
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (โครงการการให้เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต SIM Card โทรศัพท์เคลื่อนที่)
วิธี e-Bidding
144 2562
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม)
วิธี e-Bidding
145 2562
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน​ (คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล)
วิธี e-Bidding
146 2562
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค)
วิธี e-Bidding
147 2562
โครงการซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม โดยวิธีคัดเลือก
วิธี คัดเลือก
148 2561
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม
วิธี e-Bidding
149 2561
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ(ส่วนภูมิภาค)
วิธี คัดเลือก
150 2561
ประกาศผลผู้ชนะผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2561
วิธี เฉพาะเจาะจง
151 2562
โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2562
วิธี e-Bidding
152 2562
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วิธี e-Bidding
153 2562
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน ปีงบประมาณ 2562​​​
วิธี e-Bidding
154 2561
โครงการศึกษาเพื่อยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป​
วิธี e-Bidding
155 2562
โครงการจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิธี คัดเลือก
156 2561
โครงการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch จำนวน 1 ระบบ
วิธี e-Bidding
157 2562
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562​​
วิธี e-Bidding
158 2561
โครงการปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบสุ่มตัวอย่าง​
วิธี e-Bidding
159 2562
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
วิธี e-Bidding
160 2562
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562​​​
วิธี e-Bidding
161 2561
โครงการศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)​​​
วิธี e-Bidding
162 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จำนวน 20,561 เครื่อง​
วิธี e-Bidding
163 2561
โครงการศึกษารูปแบบการบูรณาการข้อมูลสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
วิธี e-Bidding
164 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานเรื่องวิเคราะห์เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 จำนวน 300 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
165 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561 จำนวน 500 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
166 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จำนวน 2 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
167 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงาน จำนวน 2 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
168 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ระดับจังหวัด
วิธี เฉพาะเจาะจง
169 2561
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามการประมวลข้อมูลพื้นที่่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 140,000 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
170 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 จำนวน 250 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
171 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2560 จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธี เฉพาะเจาะจง
172 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2560 จำนวน 250 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
173 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สำคัญการใช้พลังงานของครัวเรือน จำนวน 1,000 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
174 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง (31 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2561)​​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
175 2561
โครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับเปรียบเทียบผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย จำนวน 700 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
176 2561
โครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 2 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
177 2561
โครงการจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน จำนวน 5 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
178 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ตรวจสิทธิ์ตามมาตรฐาน LDAP ทดแทน จำนวน 1 ระบบ
วิธี e-Bidding
179 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560 จำนวน 250 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
180 2561
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ฉบับพกพา)​​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
181 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561) จำนวน 450 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
182 2561
โครงการจัดซื้อระบบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการลาออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธี e-Bidding
183 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561
วิธี เฉพาะเจาะจง
184 2561
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สำคัญการใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธี เฉพาะเจาะจง
185 2561
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561
วิธี เฉพาะเจาะจง
186 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สำคัญของการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จำนวน 1,000 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
187 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 จำนวน 1,000 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
188 2561
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561 จำนวน 13,000 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
189 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงาน จำนวน 2 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
190 2561
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แผนที่ขนาดใหญ่
วิธี e-Bidding
191 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา จำนวน 1 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
192 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton X270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธี เฉพาะเจาะจง
193 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 จำนวน 300 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
194 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
195 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 2 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
196 2561
จ้างเหมาเอกชนทำงานประจำเดือน เมษายน
วิธี e-Bidding
197 2561
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงานประจำเดือน เมษายน 2561
วิธี เฉพาะเจาะจง
198 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 3 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
199 2561
โครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร เปิด Port Lan 5 จุด
วิธี เฉพาะเจาะจง
200 2561
โครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร เพิ่มจุด GIN Phone
วิธี เฉพาะเจาะจง
201 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton
วิธี เฉพาะเจาะจง
202 2560
โครงการจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จำนวน 2 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
203 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 จำนวน 300 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
204 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ HP รุ่น ProBook 4430S
วิธี e-Bidding
205 2561
โครงการซื้อยางรถยนต์ จำนวน 8 เส้น สำหรับรถยนต์ทะเบียน ฮย-2321 และ ฮล-127
วิธี เฉพาะเจาะจง
206 2561
โครงการจ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน ไตรมาส 4 (ตค.-ธค.) พ.ศ. 2560 จำนวน 450 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
207 2561
โครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน 2560 จำนวน 1,000 ใบ
วิธี เฉพาะเจาะจง
208 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
209 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 1 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
210 2561
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 จำนวน 300 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
211 2561
โครงการซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ ทะเบียน ฮว-1193
วิธี เฉพาะเจาะจง
212 2560
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 500 เล่ม
วิธี e-Bidding
213 2561
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วิธี e-Bidding
214 2561
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 47 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
วิธี เฉพาะเจาะจง
215 2561
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงานประจำเดือน
วิธี e-Bidding
216 2561
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงานประจำเดือน มี.ค. 2561​
วิธี เฉพาะเจาะจง
217 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 1 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
218 2561
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ฮท-6724
วิธี เฉพาะเจาะจง
219 2561
โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเติมน้ำมันเบรค น้ำมันเฟืองท้าย ตรวจเช็คระบบเบรค ของรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ศจ-6008
วิธี เฉพาะเจาะจง
220 2561
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 68 รายการ ปีงบประมาณ 2561
วิธี e-Bidding
221 2561
โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติแห่งชาติทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ฉบับ
วิธี e-Bidding
222 2561
โครงการจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสำนักงานสถิติแห่งชาติทางสื่อหนังสือพิมพ์
วิธี เฉพาะเจาะจง
223 2561
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฮท 6723
วิธี เฉพาะเจาะจง
224 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Scanner
วิธี เฉพาะเจาะจง
225 2561
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 จำนวน 48,000 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
226 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
227 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 2 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
228 2561
โครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
วิธี เฉพาะเจาะจง
229 2561
โครงการจ้างติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต UTP Cat 6 และปลั๊กไฟฟ้า
วิธี เฉพาะเจาะจง
230 2561
โครงการจ้างพิมพ์ซองขยายข้างบรรจุแบบสอบถามการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,000 ซอง
วิธี เฉพาะเจาะจง
231 2561
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธี e-Bidding
232 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 3 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
233 2561
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561 จำนวน 35,000 เล่ม
วิธี เฉพาะเจาะจง
234 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่องเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ DUPLO รุ่น DFC-100
วิธี เฉพาะเจาะจง
235 2561
โครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
วิธี เฉพาะเจาะจง
236 2561
โครงการจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
237 2561
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงานประจำเดือน ก.พ. 2561
วิธี เฉพาะเจาะจง
238 2561
โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
239 2561
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
240 2561
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
241 2561
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอกสาร ชั้นวางโบรชัวร์ ขนาดความสูง 140 ซม. จำนวน 2 ชุด
วิธี เฉพาะเจาะจง
242 2561
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอกสาร วางได้ 5 ระดับ แบบ 1 ด้าน 1 ช่วง จำนวน 2 ชุด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วิธี เฉพาะเจาะจง
243 2561
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
244 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 2 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
245 2561
โครงการจ้างตรวจเช็คระยะ 140,000 กม. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองโซล่า ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่าง ตรวจเช็คระบบเบรค ของรถยนต์ ฮพ - 9094
วิธี เฉพาะเจาะจง
246 2561
โครงการจ้างซ่อมเครื่อง Printer จำนวน 2 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
247 2560
โครงการเปลี่ยนไส้กรองโซล่า ตรวจเช็คระบบเบรค รถยนต์ทะเบียน ฮล-127​
วิธี เฉพาะเจาะจง
248 2560
โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ เปลี่ยนเช็ค/ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนเช็ค/ตรวจเติมน้ำมันเฟืองท้ายของรถยนต์ โตโยต้า ฮย-2321 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธี เฉพาะเจาะจง
249 2561
โครงการจ้างซ่อมประตู
วิธี เฉพาะเจาะจง
250 2560
โครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร​
วิธี เฉพาะเจาะจง
251 2559
โครงการจ้างพิมพ์รายงาน ตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2559​​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
252 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ 2560​​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
253 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2560
วิธี เฉพาะเจาะจง
254 2561
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 จำนวน 60,000 แบบ
วิธี เฉพาะเจาะจง
255 2560
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงานประจำเดือน ม.ค. 2561
วิธี เฉพาะเจาะจง
256 2560
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล และเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ RICOH
วิธี เฉพาะเจาะจง
257 2560
โครงการซื้อวัสดุสำหรับรถยนต์ราชการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
258 2560
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 จำนวน 30,000 ชุด
วิธี เฉพาะเจาะจง
259 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจอนามัย สวัสดิการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560
วิธี เฉพาะเจาะจง
260 2560
โครงการจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
วิธี เฉพาะเจาะจง
261 2560
โครงการจ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเช้าเล่ม รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประซากร ไตรมาสที่ 3
วิธี เฉพาะเจาะจง
262 2560
โครงการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง เปลี่ยนไสักรองนํ้ามันเครื่อง เปลี่ยน ไสักรองอากาศ ตรวจเช็คนํ้ามันเฟิองท้าย นํ้ามันเกียร์ ชองรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธี เฉพาะเจาะจง
263 2561
จ้​างบำรุงรักษาระบบบริหารลูกค้า (CRM) และประซาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิธี e-Bidding
264 2560
โครงการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre-IV4070
วิธี เฉพาะเจาะจง
265 2560
โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ เปลี่ยนกรองโซล่า เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย เปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์ ของรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชย-2713 โดยวิธีเฉพาะ
วิธี เฉพาะเจาะจง
266 2560
โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไสักรองน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองน้ำมันดีเขล เปลี่ยนไสักรองอากาศ ตรวจเช็คน้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ และตรวจเช็คอาการรถวิ่งมีเสียงดังและหอน อาการเบรครถแล้วสั่น ของรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเมียน ฮภ-6419 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธี เฉพาะเจาะจง
267 2560
โครงการจ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
วิธี เฉพาะเจาะจง
268 2560
โครงการจ้างดำเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร
วิธี เฉพาะเจาะจง
269 2560
โครงการจ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M4620G
วิธี เฉพาะเจาะจง
270 2561
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561
วิธี e-Bidding
271 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงาน จำนวน 2 รายการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
272 2560
โครงการจ้างพิมพของขยายข้าง
วิธี เฉพาะเจาะจง
273 2560
โครงการจ้างพิมพ์วารสาร สารสถิติ ปีงบประมาณ 2561
วิธี เฉพาะเจาะจง
274 2560
โครงการจ้างทำของพวกพลาสติกใส่เอกสารของสำนักงาน
วิธี เฉพาะเจาะจง
275 2560
โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
วิธี เฉพาะเจาะจง
276 2560
โครงการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji xerox​​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
277 2560
โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน อห-6222​
วิธี เฉพาะเจาะจง
278 2560
โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮพ-9094​
วิธี เฉพาะเจาะจง
279 2560
โครงการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮล-127​
วิธี เฉพาะเจาะจง
280 2567
โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
281 2560
โครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อ​มูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
282 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) จำนวน 546 เครื่อง
วิธี e-Bidding
283 2561
โครงการสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ
วิธี e-Bidding
284 2561
โครงการจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
285 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ
วิธี e-Bidding
286 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ
วิธี e-Bidding
287 2561
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วิธี e-Bidding
288 2561
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ 2561​
วิธี e-Bidding
289 2561
โครงการจ้างทำผ้าขนหนู เพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
วิธี e-Bidding
290 2561
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2561
วิธี e-Bidding
291 2560
โครงการซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขียว
วิธี e-Market
292 2561
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561
วิธี e-Bidding
293 2561
โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
วิธี e-Bidding
294 2560
โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักภูมิสารสนเทศสถิติ(ชั้น 3)
วิธี e-Bidding
295 2561
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต้อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน ปีงบประมาณ 2561
วิธี e-Bidding
296 2560
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ 2560
วิธี e-Bidding
297 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
วิธี e-Bidding
298 2561
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารจัดการสารนิเทศ(CMS) ประจำปีงบประมาณ 2561
วิธี e-Bidding
299 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
300 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์ เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
วิธี e-Bidding
301 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
วิธี e-Bidding
302 2560
โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถิติสู่ประชาชน
วิธี e-Bidding
303 2561
โครงการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับ Tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธี e-Bidding
304 2561
โครงการสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธี e-Bidding
305 2561
โครงการจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2561
วิธี e-Bidding
306 2561
โครงการบริการบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับปรุงจัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
วิธี e-Bidding
307 2560
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ ปีงบประมาณ 2560
วิธี e-Bidding
308 2561
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร)
วิธี e-Bidding
309 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ​ 2560
วิธี e-Bidding
310 2561
โครงการสัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 ​​​
วิธี e-Bidding
311 2560
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
วิธี e-Bidding
312 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) เพื่อทดแทน
วิธี e-Bidding
313 2560
โครงการจ้างพิมพ์ตัวชี้วัดสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2560​​​
วิธี e-Bidding
314 2560
โครงการจัดซื้อสายคล้องบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถิติ 2550​​​
วิธี e-Bidding
315 2560
โครงการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560​​​
วิธี e-Bidding
316 2560
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี​​​
วิธี คัดเลือก
317 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย 2560​​​
วิธี e-Bidding
318 2560
ราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในห้องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ​
วิธี e-Bidding
319 2560
ราคากลาง โครงการ จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในห้องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ​
วิธี e-Bidding
320 2560
ราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ​
วิธี e-Bidding
321 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ​
วิธี e-Bidding
322 2560
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559 จำนวน 500 เล่ม​
วิธี e-Bidding
323 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน​
วิธี e-Bidding
324 2560
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ​
วิธี e-Bidding
325 2560
โครงการ จ้างจัดงานแถลงข่าวและสัมมนาผลการสำรวจโครงการสำรวจสถานกาณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558​​
วิธี e-Bidding
326 2560
โครงการ จ้างจัดแถลงข่าวโครงการสำมะโนอุตสหกรรม พ.ศ .2560 (แจงนับ)
วิธี e-Bidding
327 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสหกรรม พ.ศ .2560 (แจงนับ)
วิธี e-Bidding
328 2560
โครงการจ้างจัดแถลงข่าวโครงการสำมะโนอุตสหกรรม พ.ศ .2560 (แจงนับ)​​
วิธี e-Bidding
329 2560
โครงการ​จัดจ้างพัฒนาระบบ​
วิธี e-Bidding
330 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่​​
วิธี e-Bidding
331 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วิธี ตกลงราคา
332 2560
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง(Tablet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ทดแทนของเดิม)
วิธี e-Bidding
333 2560
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำมะโนอุตสหกรรม พ.ศ .2560 (แบบ สอ.2/1 และ สอ.2/2)
วิธี e-Bidding
334 2560
โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
335 2560
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดต้นแบบ
วิธี e-Bidding
336 2558
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ(ส่วนกลาง)
วิธี e-Bidding
337 2560
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงโดยวิธีตกลงราคาประจำปีงบประมาณ2560
วิธี e-Bidding
338 2559
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน3รายการ
วิธี e-Bidding
339 2559
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถาม และแผ่นปกโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของครัวเรือน พ.ศ. 2560
วิธี e-Bidding
340 2560
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
วิธี e-Bidding
341 2560
โครงการผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ2560
วิธี e-Bidding
342 2560
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามและแผ่นปกโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี60
วิธี e-Bidding
343 2560
โครงการสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ ปีงบประมาณ2560
วิธี e-Bidding
344 2560
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายในพร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
345 2558
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน
วิธี e-Bidding
346 2560
โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการจำนวน1รายปี งบประมาณ2560
วิธี e-Bidding
347 2559
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ25ลุ่มน้ำโดยวิธีตกลงราคา
วิธี ตกลงราคา
348 2559
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 64 รายการ
วิธี e-Bidding
349 2559
โครงการซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ25ลุ่มน้ำโดยวิธีตกลงราคา
วิธี ตกลงราคา
350 2559
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 82 รายการ
วิธี e-Bidding
351 2559
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
352 2560
โครงการจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ2560
วิธี e-Bidding
353 2558
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559
วิธี e-Bidding
354 2559
โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
355 2559
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน2รายการ
วิธี e-Bidding
356 2559
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับปฏิบัติงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559โดยวิธีตกลงราคา
วิธี ตกลงราคา
357 2560
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารสารสนเทศ(CMS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วิธี พิเศษ
358 2559
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วิธี ตกลงราคา
359 2559
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
วิธี พิเศษ
360 2559
โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
361 2559
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559โดยวิธีตกลงราคา
วิธี ตกลงราคา
362 2559
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานโครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดพ.ศ.2559
วิธี ตกลงราคา
363 2560
โครงการสัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
364 2560
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
วิธี พิเศษ
365 2559
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ2559
วิธี e-Bidding
366 2559
โครงการซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลยี่ห้อริโก้
วิธี ตกลงราคา
367 2560
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560โดยวิธีตกลงราคา
วิธี ตกลงราคา
368 2560
โครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับ Tablet ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
369 2559
โครงการซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร FujiXerox
วิธี ตกลงราคา
370 2560
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามและคู่มือปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 :นอกเขตเทศบาล
วิธี e-Bidding
371 2559
โครงการจ้างพิมพ์รายงานจำนวนเรื่อง3เรื่อง ปีงบประมาณ2559
วิธี e-Bidding
372 2559
โครงการจ้างซ่อมประตูเข้า-ออกพื้นที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
373 2559
โครงการจ้างพิมพ์เล่ม"แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่2 (2559-2564)"
วิธี e-Bidding
374 2558
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
375 2560
โครงการจ้างทำผ้าขนหนูเพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
376 2560
โครงการจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2560
วิธี e-Bidding
377 2560
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2560
วิธี e-Bidding
378 2559
โครงการซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 66 รายการ ปีงบประมาณ2559 (ครั้งที่2)
วิธี ตกลงราคา
379 2559
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศไทยพ.ศ.2559 ปีงบประมาณ2559
วิธี e-Bidding
380 2559
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถาม "โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างพ.ศ.2560"
วิธี e-Bidding
381 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน63รายการ
วิธี e-Bidding
382 2559
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน2รายการ
วิธี e-Bidding
383 2559
โครงการปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบงานสุ่มตัวอย่าง
วิธี e-Bidding
384 2559
โครงการจ้างจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 (นับจด)
วิธี e-Bidding
385 2560
โครงการจ้างจัดทำประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 (นับจด)
วิธี e-Bidding
386 2559
โครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
387 2559
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง)
วิธี e-Bidding
388 2559
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค)
วิธี e-Bidding
389 2559
โครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560(นับจด)
วิธี e-Bidding
390 2559
โครงการจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
391 2559
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบภามโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
392 2559
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบภามโครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560
วิธี e-Bidding
393 2559
โครงการซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน57รายการโดยวิธีตกลงราคา
วิธี e-Bidding
394 2559
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน48รายการโดยวิธีตกลงราคา
วิธี e-Bidding
395 2559
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการพ.ศ.2559
วิธี e-Bidding
396 2558
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
วิธี e-Bidding
397 2559
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการตรวจสอบสถานะโครงการด้วยระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
วิธี e-Bidding
398 2558
โครงการผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์
วิธี e-Bidding
399 2558
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วิธี e-Bidding
400 2558
โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟทดแทน​​
วิธี เฉพาะเจาะจง
401 2558
โครงการจ้างพิมพ์ "หนังสือรายงานประจำปี 2557"
วิธี e-Bidding
402 2558
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 87 รายการ
วิธี e-Bidding
403 2558
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม(ระยะที่4)
วิธี e-Bidding
404 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
วิธี e-Market
405 2559
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
วิธี e-Bidding
406 2558
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2557 จำนวน 3 รายการ
วิธี e-Bidding
407 2558
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 125 รายการ
วิธี พิเศษ
408 2558
โครงการจ้างทำแฟ้มสกรีนโลโก้ สสช. สำหรับการประชุม
วิธี e-Bidding
409 2558
โครงการจ้างพิมพ์รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2557 จำนวน 3 รายการ
วิธี e-Bidding
410 2558
จ้างทำผ้าขนหนูเพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559
วิธี e-Bidding
411 2558
โครงการจ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วัดสำคัญ พ.ศ. 2558 ฉบับพกพา จำนวน 3 รายการ
วิธี e-Bidding
412 2558
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ
วิธี e-Bidding
413 2559
โครงการจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2559
วิธี e-Bidding
414 2558
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารจัดการสารนิเทศ(CMs)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วิธี e-Bidding
415 2559
โครงการการจ้างเหมาจัดทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ2559
วิธี e-Bidding
416 2559
โครงการสัญญาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
วิธี e-Bidding
417 2558
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติรายปีประเทศไทย
วิธี e-Bidding
418 2558
โครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับTabletประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วิธี e-Bidding
419 2556
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วิธี e-Bidding
420 2559
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถาม "โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2559"
วิธี e-Bidding
421 2558
โครงการการบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
วิธี e-Bidding
422 2558
โครงการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี พิเศษ
423 2558
โครงการสัญญาเช่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์SAS(SAS/ECOBasic"
วิธี e-Bidding
424 2559
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
วิธี พิเศษ
425 2558
โครงการสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับปรุงการจัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิธี e-Bidding
426 2558
โครงการจ้างเหมาเอกชนทำงาน ปีงบประมาณ2558
วิธี e-Bidding
427 2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
วิธี e-Bidding
428 2558
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (44.10.15.01) ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิธี e-Bidding
429 2558
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
430 2558
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานแผนพัฒนาสถิติรายสาขา จำนวน 2 สาขา
วิธี e-Bidding
431 2558
โครงการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
วิธี e-Bidding
432 2558
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
วิธี e-Bidding
433 2558
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศไทยพ.ศ.2558 ปีงบประมาณ2558
วิธี e-Bidding
434 2558
ซื้อเครื่องทำสำเนาระบบดิจิตอล (44.10.15.05) สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง
วิธี e-Bidding
435 2558
การซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด400x400จุดต่อตารางนิ้วสถิติจังหวัดภูเก็ต
วิธี e-Bidding
436 2558
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สำคัญการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557
วิธี e-Bidding
437 2558
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3รายการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
วิธี e-Bidding
438 2558
โครงการการศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : ตัวอย่างด้านความเหลื่อมล้ำ
วิธี e-Bidding
439 2557
โครงการหนังสือรายงานประจำปี2557 จำนวน1
วิธี e-Bidding
440 2558
โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ตำแหน่งบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ
วิธี e-Bidding
441 2558
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา
วิธี e-Bidding
442 2558
โครงการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
วิธี e-Bidding
443 2558
โครงการจ้างพิมพ์แผนพัฒนาสถิติรายสาขา จำนวน 4 สาขา
วิธี e-Bidding
444 2558
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
445 2558
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม(ระยะที่3)
วิธี e-Bidding
446 2557
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558
วิธี e-Bidding
447 2558
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา (ปีงบประมาณ2558)
วิธี e-Bidding
448 2557
โครงการหนังสือ 52 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
449 2557
โครงการผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในสิ่งพิมพ์
วิธี e-Bidding
450 2557
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 หมวด
วิธี e-Bidding
451 2557
โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
วิธี e-Bidding
452 2558
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปก และแผ่นพับ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 จำนวน 4 รายการ
วิธี e-Bidding
453 2557
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
วิธี e-Bidding
454 2557
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 67 รายการ
วิธี e-Bidding
455 2558
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 หมวด ปีงบประมาณ 2558
วิธี สอบราคา
456 2557
โครงการพัฒนาระบบงานสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรพ.ศ.2558-2559แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีพิเศษ
วิธี e-Bidding
457 2557
โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
วิธี e-Bidding
458 2557
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม
วิธี e-Bidding
459 2558
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พ.ศ.2558
วิธี พิเศษ
460 2557
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วิธี e-Bidding
461 2557
โครงการสอบราคารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ4ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กสถิติจังหวัดศรีสะเกษ
วิธี e-Bidding
462 2558
โครงการพัฒนาระบบงานสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ.2558-2559 แบบอิเล็กทรอนิกส์
วิธี e-Bidding
463 2556
โครงการจ้างพิมพ์รายงาน "สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556" จำนวน 5 ฉบับ
วิธี สอบราคา
464 2557
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2558
วิธี e-Bidding
465 2557
โครงการจ้างพิมพ์แผนพัฒนาสถิติรายสาขา จำนวน 8 สาขา รวม 1,600 เล่ม
วิธี e-Bidding
466 2557
โครงการบริการสำรวจสาธารณมติออนไลน์
วิธี e-Bidding
467 2557
โครงการงานติดตั้งสายระบบและและงานติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ
วิธี e-Bidding
468 2558
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
469 2557
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557
วิธี e-Bidding
470 2557
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
471 2558
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสำนักงานถิติแห่งชาติ พ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
472 2557
โครงการจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตพ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
473 2558
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับปรุงการจัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
474 2557
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ระบบบริหารจัดการสารนิเทศ(CMS)พ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
475 2558
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
476 2557
โครงการการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
477 2557
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติ จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
478 2558
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ปีงบประมาณ 2558
วิธี e-Bidding
479 2557
โครงการจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ
วิธี e-Bidding
480 2557
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
วิธี e-Bidding
481 2557
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา
วิธี e-Bidding
482 2557
ประกาศขายรถราชการและครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หมดความจำเป็นใช้งานแล้ว จำนวน 4 รายการ
วิธี ทอดตลาด
483 2558
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558
วิธี e-Bidding
484 2558
โครงการสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วิธี e-Bidding
485 2556
โครงการจ้างทำกระเป๋าเอกสารสำหรับการประชุม
วิธี e-Bidding
486 2557
โครงการจ้างพิมพ์รายงานรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ระดับจังหวัด
วิธี e-Bidding
487 2557
โครงการวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
488 2557
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วิธี e-Bidding
489 2557
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
วิธี e-Bidding
490 2557
​โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2557"
วิธี สอบราคา
491 2557
โครงการพัฒนาระบบบริหารลูกค้า (CRM) และประชาสัมพันธ์
วิธี e-Bidding
492 2557
โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
วิธี e-Bidding
493 2557
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม
วิธี e-Bidding
494 2557
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556
วิธี e-Bidding
495 2557
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามการสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง พ.ศ. 2557
วิธี e-Bidding
496 2557
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน
วิธี ตกลงราคา
497 2557
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และประชาสัมพันธ์
วิธี พิเศษ
498 2557
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ
วิธี e-Bidding
499 2557
โครงการพัฒนาระบบงานสำรวจอิเล็กทรอนิกส์โครงการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย
วิธี e-Bidding
500 2557
โครงการ การประเมินผลแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
วิธี e-Bidding
501 2557
โครงการงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
วิธี e-Bidding
502 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
วิธี e-Bidding
503 2556
โครงการ พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา
วิธี e-Bidding
504 2556
โครงการ ซื้อพื้นที่หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์บทความสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
505 2557
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกร์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิธี e-Bidding
506 2557
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกร์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิธี e-Bidding
507 2556
โครงการ เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-POC-DOC อย่างมีมาตรฐาน
วิธี e-Bidding
508 2557
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปก และซองบรรจุแบบสอบถาม โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557
วิธี e-Bidding
509 2556
โครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
510 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิธี e-Bidding
511 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
512 2556
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 หมวด
วิธี e-Bidding
513 2556
โครงการการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสถิติ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
วิธี e-Bidding
514 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
515 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2556
วิธี e-Bidding
516 2557
โครงการการจ้างทำกฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
วิธี e-Bidding
517 2556
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการ ตัดต่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วิธี e-Bidding
518 2556
โครงการจ้างพิมพ์แผนพัฒนาสถิติรายสาขา จำนวน 8 สาขา
วิธี e-Bidding
519 2557
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557
วิธี e-Bidding
520 2556
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet)
วิธี e-Bidding
521 2556
โครงการซื้อวัดุคอมพิวเตอร์
วิธี e-Bidding
522 2556
โครงการจ้างผลิตสำเนาแผ่นซีดี จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
523 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วิธี e-Bidding
524 2556
โครงการเช่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ SAS
วิธี e-Bidding
525 2557
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
วิธี e-Bidding
526 2557
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์และระบบงาน
วิธี e-Bidding
527 2557
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วิธี e-Bidding
528 2557
โครงการสัญญาเช่าใช้อินเตอร์เน็ตฯ
วิธี e-Bidding
529 2556
โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก
วิธี e-Bidding
530 2556
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2557
วิธี e-Bidding
531 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบรักษาความปลอดภัย
วิธี e-Bidding
532 2556
โครงการจ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วัดที่สำคัญ พ.ศ. 2556 ฉบับพกพา จำนวน 3 รายการ
วิธี e-Bidding
533 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
534 2556
โครงการจ้างทำพัดสปริง เพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของครัวเรือน พ.ศ. 2557
วิธี e-Bidding
535 2556
โครงการจ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555
วิธี e-Bidding
536 2556
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด) และสรุปผลที่สำคัญ (Pocket Book)
วิธี e-Bidding
537 2556
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ(การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด) และสรุปผลที่สำคัญ
วิธี e-Bidding
538 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และระบบควบคุมภายในห้องประชุม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วิธี e-Bidding
539 2557
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ 2557
วิธี สอบราคา
540 2556
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถาม จำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
541 2556
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2556"
วิธี สอบราคา
542 2556
งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบแม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง
วิธี e-Bidding
543 2556
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
วิธี e-Bidding
544 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ
วิธี e-Bidding
545 2556
ระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe) (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555)
วิธี e-Bidding
546 2556
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ
วิธี e-Bidding
547 2556
โครงการจ้างพิมพ์รายงานโครงการการแปลงแผน แม่บทระบบสถิติประเทศไทย สู่การปฎิบัติเชิง พื้นที่ พ.ศ. 2555 จำนวน 12 รายการ รวม 2,000 เล่ม
วิธี e-Bidding
548 2556
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถาม โครงการสำรวจ การอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556
วิธี e-Bidding
549 2556
โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน และเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) พ.ศ. 2556
วิธี e-Bidding
550 2556
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2555
วิธี e-Bidding
551 2556
ขายรถราชการที่ใช้งานแล้วโดยวิธีขายทอดตลาด
วิธี ทอดตลาด
552 2556
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2556"
วิธี e-Bidding
553 2556
โครงการจ้างพิมพ์กระเป๋าผ้าทรงถุง จำนวน 2,462 ใบ
วิธี e-Bidding
554 2556
โครงการจ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2556
วิธี e-Bidding
555 2559
โครงการการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการพ.ศ.2559
วิธี e-Bidding
556 2556
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556
วิธี e-Bidding
557 2556
จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) พ.ศ.2556
วิธี e-Bidding
558 2557
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วิธี e-Bidding
559 2557
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ระบบการให้บริการมาตรฐานสถิติพ.ศ.2557
วิธี e-Bidding
560 2560
โครงการจ้างพิมพ์รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม
วิธี เฉพาะเจาะจง
561 2566
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วิธี คัดเลือก
ลำดับ ปีงบประมาณ หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร
1 2567 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 02/04/67 (18)
2 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 7) 29/03/67 (19)
3 2567 ประกาศ แผนการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2567 29/03/67 (19)
4 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 6) 25/03/67 (25)
5 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 5) 20/03/67 (26)
6 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) 18/03/67 (30)
7 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 3) 23/02/67 (32)
8 2567 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) 06/02/67 (42)
9 2566 ​ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​​ 15/09/66 (113)
10 2567 ​ประกาศ เผยแพร่​แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567​​ 12/09/66 (109)
11 2566 ประกาศ เผยแพร่​แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 11) 22/08/66 (78)
12 2566 ​​ประกาศ เผยแพร่​แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 10) 26/07/66 (76)
13 2566 ประกาศ เผยแพร่​แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 9)​​​​​​ 04/04/66 (106)
14 2566 ประกาศ เผยแพร่​แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 8)​​​​ 01/03/66 (77)
15 2566 ประกาศ เผยแพร่​แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 7)​​​​​ 15/02/66 (92)
16 2566 ประกาศ เผยแพร่​่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 6)​​​ ​ 10/01/66 (87)
17 2566 ประกาศ เผยแพร่​่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)​​​ ​​ 28/11/65 (80)
18 2566 ประกาศ ​เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4)​​​ 08/11/65 (79)
19 2566 ประกาศ แผนการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 256​6​​ 28/10/65 (84)
20 2566 ประกาศ ​เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)​ 04/10/65 (80)
21 2565 ​ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 13)​ 18/08/65 (82)
22 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)​​ 16/08/65 (76)
23 2565 ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 12)​​ 21/07/65 (73)
24 2566 ​ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​​ 18/07/65 (88)
25 2565 ​​ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 11)​​ 07/07/65 (64)
26 2565 ​​ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 10)​​ 06/07/65 (68)
27 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 9)​ 01/07/65 (64)
28 2565 ​ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ​ประมาณ พ.ศ. 2565​ 25/05/65 (85)
29 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่8)​​ 23/05/65 (65)
30 2564 ​รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​​ 24/03/65 (54)
31 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 7)​​ 15/02/65 (82)
32 2565 ประกาศ แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 5​) 26/01/65 (52)
33 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6)​​ 26/01/65 (52)
34 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 4)​​​​​ 22/11/64 (66)
35 2565 ประกาศ แผนการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565​​ 15/11/64 (78)
36 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)​​ 09/11/64 (76)
37 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการ​จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบงบประมา​ณ พ.ศ. 2565​ (ครั้งที่ 2) 18/10/64 (61)
38 2564 ประกาศ เผย​แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 12)​ 07/09/64 (51)
39 2564 ประกาศ เผย​แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 11)​ 30/08/64 (84)
40 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) 23/07/64 (68)
41 2564 ประกาศ เผย​แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 10) 28/06/64 (75)
42 2564 ประกาศ เผยแพ​ร่แผนการจัด​ซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 9)​ 25/03/64 (52)
43 2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24/03/64 (60)
44 2564 ประกาศ ​เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 8)​​ 17/03/64 (52)
45 2564 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ​(ครั้งที่ 7)​​​​​​​​​​​ 08/02/64 (53)
46 2564 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ​(ครั้งที่ 6)​​​​​​​​​​​ 21/01/64 (52)
47 2564 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ​(ครั้งที่ 5)​​​​​​​​​ 20/01/64 (75)
48 2564 ​ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ​(ครั้งที่ 4)​​​​​​​ 30/12/63 (58)
49 2564 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ​(ครั้งที่ 3)​​​​​ 08/12/63 (55)
50 2564 แผนการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564​​ 09/11/63 (62)
51 2564 ​ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ​(ครั้งที่ 2)​​​ 22/10/63 (67)
52 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้