NSO

แบบประเมินความพึงพอใจ

0

หน้าแรก / แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

จำนวนตอบ 20161

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565