NSO

ผู้บริหารสำนักงาน

0

หน้าแรก / ผู้บริหารสำนักงาน

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายพินิจ กัลยาณมณีกร​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นางสาวสุวรรณี วังกานต์​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายจำลอง เก่งตรง

ผู้ตรวจราชการกรม

นายธารธรรม อุประวงศา​

ผู้ตรวจราชการกรม

นายประสาทสุข อุปัชฌาย์

ผู้ตรวจราชการกรม

​ นางกาญจนา ภู่มาลี

ผอ.กองนโยบายและวิชาการสถิติ

นางสาวขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต

ผอ.กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์

ผอ.กองสถิติพยากรณ์

นางสาวสกุลกานต์ ขันแข็ง

ผอ.กองสถิติเศรษฐกิจ

นางนันทาฉวี หงษ์นุสนธิ์​​

ผอ.กอง​​สถิติสาธารณมติ

นายมานะชัย บุญเอก

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายทรงพล ใหม่สาลี

ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ