NSO

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

0

หน้าแรก / คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

กลไกการบริหารจัดการระบบสถิติ


คณะกรรมการสถิติประเทศไทย


                       คณะรัฐมนตรีในวันที่ 26 มกราคม 2567 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการระบบสถิติประเทศไทย  เพื่อกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสถิติประเทศ และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้บริหารหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ปลัดกระทรวงแรงงาน
6. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
9. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
10. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
11. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
12. ปลัดกระทรวงกลาโหม
13. ปลัดกระทรวงการคลัง
14. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
15. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
16. ปลัดกระทรวงคมนาคม
17. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
18. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
19. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20. ปลัดกระทรวงพลังงาน
21. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
24. ปลัดกรุงเทพมหานคร
25. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
26. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
27. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
28. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
29. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
30. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
31. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
32. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
33. นายวุฒิสาร ตันไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
34. นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
35. นายวรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
36. นายนิพนธ์ พัวพงศกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
37. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
38. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
39. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
40. ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
41. รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
42. รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

คณะอนุกรรมการสถิติ


                        ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน (21 คณะ) เพื่อให้การคัดเลือกและพัฒนาสถิติทางการของประเทศมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยอำนาจคณะกรรมการ มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย สถิติด้านสังคม มี ดร.สมชัย จิตสุชน เป็นประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสถิติด้านเศรษฐกิจ มี ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณาคัดเลือกสถิตทางการ และจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติ เสนอต่อคณะกรรมการสถิตประเทศไทยเพื่อ
  2. ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนกำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติ
  3. ติดตามผลการพัฒนาสถิติทางการให้มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสถิติ
  4. ประสานการบูรณาการ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่สถิตทางการ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
  5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถิตประเทศไทย
  6. แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิติ ด้านสังคม


นายสมชัย จิตสุชน

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้แทนสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้แทนวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

นายจเด็จ ธรรมธัชอารี

นายไกรยศ ภัทราวาท

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการสถิติ ด้านเศรษฐกิจ


นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้แทนกระทรวงคมนาคม

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและพลังงาน

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้แทนการท่องเที่ยวประเทศไทย

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

นายณัฐพงษ์ พัฒนาพงษ์

นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร

นายศุภชัย ศรีสุชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการสถิติ ด้านทรัพยากร


นายวิจารย์ สิมาฉายา
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้แทนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผู้แทนมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม นายธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การดำเนินงานที่ผ่านมา


    สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553  นับเป็นแผนแม่บทระบบสถิติฉบับแรกของประเทศ มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้สถิติเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ
    กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯคือคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และคณะอนุกรรมการสถิติสาขาต่างๆ รวม 21 คณะ  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 

เอกสารประกอบการประชุม

คณะอนุกรรมการสถิติ ด้านสังคม

คณะอนุกรรมการสถิติ ด้านเศรษฐกิจ

คณะอนุกรรมการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานสถิติ


   เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อจากคณะอนุกรรมการจัดการระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
เป็นคณะกรรมการสถิติประเทศไทย โดยอาศัยอำนาจคณะกรรมการสถิติประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถิติประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 จึงขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ

ศาตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายสรชัย พิศาลบุตร

นายไมตรี วสันติวงศ์

นายอาคม ศาณศิลปิน

นายกมล บุษบา

ผู้แทนศูนย์มาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนหอการค้าไทย

ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)

ผู้แทนกรมศุลกากร

ผู้แทนกรมการจัดหางาน

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ


                          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567  เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อและองค์ประกอบ คณะกรรมการต่างๆ ออกเป็น 2 คณะ คือคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ และคณะกรรมการสถิติประเทศไทย ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการในการผลิต และให้บริการข้อมูลสถิติอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ และ คณะกรรมการสถิติประเทศไทย มีหน้าที่เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสถิติของประเทศโดยมี ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
ศาสตราจารย์จิราวัลย์ จิตรถเวช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ ทองธีรภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ
รองศาสตราจารย์สำราญ มั่นทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล กรรณิกา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ
รองศาสตราจารย์อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ
รองศาสตราจารย์เสาวณิต สุขภารังษี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติ
ศาสตราจารย์ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติและประชากรศาสตร์
นายไมตรี วสันติวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ
นายนิพนธ์ พัวพงศกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
นายสมชัย จิตสุชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
นายสุวัชชัย ใจข้อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
นายสรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผน
นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ศาสตราจารย์อาณัติ ลีมัคเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
นายสุชารีย์ แสงหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ธีรณี อจลากุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการสถิติ


                           คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปรึกษา ด้านวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำดี มาตรฐานในการผลิต และให้บริการข้อมูลสถิติอย่างทั่วถึงได้ง่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ โดยมี ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ


ไม่มีข้อมูล

ดร.อัมมาร สยามวาลา
ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจส่วนรวมและกระจายรายได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ ธนาคารโลก
ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทย
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการสำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด


        การพัฒนาสถิติในระดับพื้นที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสถิติทางการให้มีคุณภาพ และมีแผนกำหนดความรับผิดชอบ โดยมีการดำเนินงานดังนี้
        ปี 2555 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ใน 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ อ่างทอง นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการโครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด
        ปี 2556 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด
        ปี 2557 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด และคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด
        ปี 2564 มีการปรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถิติระดับ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานกลุ่มจังหวัดทำหน้าที่เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรในจังหวัดเป็นกรรมการ และมีสถิติจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด ทำหน้าที่เลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
               1. กำหนดแนวทาง วิธีการ ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่
               2. ประสานส่วนราชการ/หน่วยงานภายในจังหวัด ในการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ คำอธิบายข้อมูล (Metadata) บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) ที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญในระดับพื้นที่ (Pain Point) /ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
               3. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตข้อมูลที่มีการผลิตซ้ำซ้อน หรือยังไม่มีการผลิต
               4. พิจารณาคัดเลือก และพัฒนาข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น เพื่อให้ได้สถิติทางการจากข้อมูลการบริหารงาน การทะเบียน สำมะโน/สำรวจ
               5. จัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เสนอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
               6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามความเหมาะสม
               7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

 

 

คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด