NSO

โครงสร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติ

0

หน้าแรก / โครงสร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ตรวจราชการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและวิชาการสถิติ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ กองสถิติเศรษฐกิจ กองสถิติสาธารณมติ กองสถิติสังคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ