NSO

สำรวจ

0

หน้าแรก / สำรวจ

สำรวจ

ด้านสังคม

ชื่อโครงการ สาขา ความถี่
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ทุก 2 ปี
สาขาแรงงาน ทุกปี
สาขาแรงงาน ทุกปี
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุกปี
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ทุกปี
สาขาสวัสดิการสังคม ทุก 2 ปี
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร ​​​และเคหะ ทุก 3 ปี
สาขาสวัสดิการสังคม ทุก 5 ปี
สาขาแรงงาน ไม่ประจำ
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุก 4 ปี

ด้านเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการ สาขา ความถี่
สาขาการค้าและราคา​​​​​ ทุกปี
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา ทุก 2 ปี
สาขาอุตสาหกรรม​ ทุกปี
สาขาพลังงาน ทุกปี
สาขาการค้าและราคา​​​​​ ทุก 2 ปี
สาขาเกษตร และประมง เล่มล่าสุด
สาขาเกษตร และประมง เล่มล่าสุด
​สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ ทุก 2 ปี
สาขาเกษตร และประมง ทุก 10 ปี
​สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ ทุก 5 ปี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)

ชื่อโครงการ สาขา ความถี่
ทุกปี
ทุกปี
ไม่ประจำ
ทุกปี
ไม่ประจำ
ทุกปี
ไม่ประจำ
เล่มล่าสุด
เล่มล่าสุด

​ความคิดเห็นของประชาชน

ชื่อโครงการ สาขา ความถี่
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี