NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / ​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
NSO จำนวนผู้เข้าชม 2851 คน
ชื่อโครงการ
​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
ด้าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกา​รสื่อสาร (ICT)
สาขา
ความถี่
ทุกปี
รายละเอียดโครงการ
ไฟล์ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1
  • สรุปผลเบื้องต้น [31 พฤษภาคม 2566] NSO-pdf
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ [31 พฤษภาคม 2566] NSO-pdf
  • Excel File [31 พฤษภาคม 2566] NSO-rar
ไตรมาส 2
  • สรุปผลเบื้องต้น [28 สิงหาคม 2566] NSO-pdf
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ [28 สิงหาคม 2566] NSO-pdf
  • Excel File [28 สิงหาคม 2566] NSO-rar
​ไตรมาส 3
  • Excel File [27 พฤศจิกายน 2566] NSO-zip
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ [27 พฤศจิกายน 2566] NSO-pdf
  • สรุปผลเบื้องต้น [13 พฤศจิกายน 2566] NSO-pdf
ไตรมาส 4
  • สรุปผลเบื้องต้น [14 กุมภาพันธ์ 2567] NSO-pdf