NSO

เงื่อนไขการให้บริการ

0

หน้าแรก / ติดต่อบริการข้อมูล / เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงในการใช้ WebSite ระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และผู้ใช้

ผู้ใดที่เข้าใช้ WebSite ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

1. สสช. จัดให้มี ​WebSite นี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้​ที่สนใจค้นหาข้อมูลสถิติต่างๆ (ผู้ใช้) สสช.ให้อนุญาตเป็นการทั่วไป ในการใช้ข้อมูลการ download และถ่ายสำเนา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วไปของ WebSite ต่อไปนี้ หรือเงื่อนไข ที่เฉพาะเจาะจงเป็นบางกรณี ดังที่ระบุเฉพาะในส่วนอื่น

2. บทวิเคราะห์ การตีความและข้อสรุป เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง หรือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และอาจไม่ใช่ ความเห็นของ สสช. เว้นแต่จะได้แจ้งไว้ ข้อยกเว้น

3. ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่างๆที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ สสช.มิอาจรับรองความถูกต้องหรือ ความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด สสช. อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้อง และความสมบูรณ์จะต้องติดต่อ เป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง สสช.จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ WebSite นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่า ช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใดๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้ง หรือแนะนำ สสช.ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่

4. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า สสช.จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผู้ใช้ทั้งสิ้น

5. ข้อมูลใน WebSite อาจจะมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ สสช. ไม่ยืน ยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้จะพึงพิจารณาข้อมูลต่างๆด้วยวิจารณญาณ ของตนเอง ดังนั้น สสช.ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด ในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้ง กรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ ของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือการเปลี่ยน แปลงใดๆในข้อมูลด้วย

6. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ สสช. อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้ WebSite ของผู้ใช้ ผู้ใช้รับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ สสช. ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูล ที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องอันใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจาก WebSite นี้แต่โดยฝ่ายเดียว

7. ข้อมูลใน WebSite นี้จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. WebSite นี้มีการเชื่อมโยงกับ WebSite ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้นดังนั้น สสช.จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ WebSite ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าว อาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

9. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

10. สสช. สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

11. สสช. สามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้ WebSite ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย

12. สสช. จะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจ