NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติ พ.ศ. 2555 - 2565
952 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2564
455 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่ พ.ศ. 2554 - 2564
285 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2554 - 2563
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติและทางสัญจร พ.ศ. 2554 - 2564
253 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่ พ.ศ. 2554 - 2564
221 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามชนิดกรมธรรม์หลัก พ.ศ. 2560 - 2565
295 views
การประกันภัย การประกันชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2560 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
สถิติการรับประกันวินาศภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย พ.ศ.2555 - 2565
242 views
การประกันภัย การประกันวินาศภัย
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
งบประมาณรายจ่าย เพื่อการพัฒนาและการดำเนินงานปกติ จำแนกตามลักษณะงาน ปีงบประมาณ 2557 - 2566
302 views
รัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ จำแนกเป็นรายกระทรวง ปีงบประมาณ 2557 - 2566
300 views
รัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หนี้รัฐบาลคงค้างในประเทศและต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556 - 2565
243 views
รัฐบาล หนี้สาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2556 - 2565
สถิติการคลัง
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
แสดง 1 - 10 จาก 370 รายการ