NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 22 ชุดข้อมูล

ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2552 2554 2556 2557 2558 2560 และ 2564
1032 views
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง พฤติกรรมสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2552 - 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2564
785 views
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง พฤติกรรมสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ จำแนกตามจำนวนบุหรี่ที่สูบทุกประเภทต่อวัน จำนวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยต่อวัน กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2560
385 views
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง พฤติกรรมสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2560
สถิติสุขภาพ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรกลางปี จำแนกตามเพศ ภาค (จากกระทรวงสาธารณสุข) พ.ศ. 2555 - 2564
551 views
สถานะสุขภาพ สถิติชีพ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนและอัตราตายของทารกแรกเกิด (ต่ำกว่า 28 วัน) อัตราการตายทารก (ต่ำกว่า 1 ปี) จำแนกตามเพศ และอัตราตายมารดา พ.ศ. 2555 - 2564
515 views
สถานะสุขภาพ สถิติชีพ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด การเกิดมีชีพในโรงพยาบาล และร้อยละการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลต่อการเกิดมีชีพทั้งหมด จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2564
558 views
สถานะสุขภาพ สถิติชีพ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนการตายทั้งหมด การตายในโรงพยาบาล และร้อยละการตายในโรงพยาบาลต่อการตายทั้งหมด จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2564
923 views
สถานะสุขภาพ สถิติชีพ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้ป่วยใน (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว) รวมทุกการวินิจฉัยโรค จำแนกตามเพศและโรค/กลุ่มโรค 298 โรค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 - 2564
967 views
สถานะสุขภาพ การป่วยการตายด้วยโรคสำคัญ และสาเหตุ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2560 - 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 - 2564
866 views
สถานะสุขภาพ การป่วยการตายด้วยโรคสำคัญ และสาเหตุ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา จำแนกตามประเภท ภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2564
371 views
ระบบบริการสุขภาพ การคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
แสดง 1 - 10 จาก 22 รายการ