NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 22 ชุดข้อมูล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2555 - 2564
374 views
บัญชีรายได้ประชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรายได้ประชาชาติ ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2554 - 2563
433 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
รายได้ประชาชาติ ณ ราคาประจำปี จำแนกตามประเภทรายได้ พ.ศ. 2554 - 2563
473 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
รายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค ณ ราคาประจำปี จำแนกตามประเภทการใช้จ่าย พ.ศ. 2554 - 2563
308 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
รายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตามประเภทการใช้จ่าย พ.ศ. 2554 - 2563
207 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น ณ ราคาประจำปี จำแนกตามประเภททุน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2565
192 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตามประเภททุน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2565
199 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
รายได้ รายจ่าย และการออมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 - 2563
323 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
การออม ณ ราคาประจำปี จำแนกตามประเภทการออม พ.ศ. 2554 - 2563
231 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
การออมและการลงทุนในประเทศ พ.ศ. 2554 - 2563
328 views
บัญชีรายได้ประชาติ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาบัญชีประชาชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
แสดง 1 - 10 จาก 22 รายการ