NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 23 ชุดข้อมูล

สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามชนิดกรมธรรม์หลัก พ.ศ. 2560 - 2565
339 views
การประกันภัย การประกันชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2560 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
สถิติการรับประกันวินาศภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย พ.ศ.2555 - 2565
287 views
การประกันภัย การประกันวินาศภัย
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2556 - 2566
281 views
สถิติเศรษฐกิจการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2567
ปี : 2556 - 2566
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
357 views
การประกันภัย การประกันชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
จำนวนเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และการลงทุนของธนาคารออมสิน เป็นรายเดือน พ.ศ. 2565
406 views
การเงินการธนาคาร สถาบันการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
จำนวนสาขาและเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2556 - 2565
386 views
การเงินการธนาคาร สถาบันการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
จำนวนเงินให้สินเชื่อคงเหลือของธนาคารออมสิน จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2556 - 2565
385 views
การเงินการธนาคาร สถาบันการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
ตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่ จำแนกตามประเภทธุรกิจ พ.ศ. 2556 - 2565
248 views
การเงินการธนาคาร สถาบันการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
ดุลการชำระเงิน พ.ศ. 2556 - 2565
308 views
การเงินการธนาคาร สถาบันการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
มูลค่าธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จำแนกตามกำหนดค่า พ.ศ. 2555 - 2565
256 views
สถิติเศรษฐกิจการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ