NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 10 ชุดข้อมูล

งบประมาณรายจ่าย เพื่อการพัฒนาและการดำเนินงานปกติ จำแนกตามลักษณะงาน ปีงบประมาณ 2557 - 2566
346 views
รัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ จำแนกเป็นรายกระทรวง ปีงบประมาณ 2557 - 2566
339 views
รัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หนี้รัฐบาลคงค้างในประเทศและต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556 - 2565
272 views
รัฐบาล หนี้สาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2556 - 2565
สถิติการคลัง
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
หนี้เงินกู้ในประเทศคงค้าง จำแนกตามประเภทเงินกู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2565
215 views
รัฐบาล หนี้สาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2558 - 2565
สถิติการคลัง
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ประมาณการรายได้ จำแนกตามหน่วยงานที่จัดเก็บ ปีงบประมาณ 2557 - 2566
408 views
รัฐบาล รายได้ของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจตามระบบ Government Finance Statistics (GFS) ปีงบประมาณ 2557 - 2566
334 views
รัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 - 2566
290 views
รัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หนี้เงินกู้นอกประเทศคงค้าง จำแนกตามสกุลเงินและแหล่งเงินกู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2565
249 views
รัฐบาล หนี้สาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2558 - 2565
สถิติการคลัง
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
หนี้สาธารณะคงค้าง รายเดือน พ.ศ. 2559 - กรกฎาคม พ.ศ. 2566
238 views
รัฐบาล หนี้สาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2559 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
หนี้ต่างประเทศ และหนี้ในประเทศ พ.ศ. 2556 - 2565
247 views
รัฐบาล หนี้สาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการคลัง
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ