NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 22 ชุดข้อมูล

จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เพศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 - 2564
139 views
การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2557 - 2564
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2564
153 views
การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2557 - 2564
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2565
223 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2565
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2565
120 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2565
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2565
137 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2564 - 2565
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายเดือน พ.ศ. 2560 - 2566
169 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2560 - 2566
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2555 - 2565
141 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัตราการว่างงานเป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2565
164 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัตราการมีงานทำเป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2565
117 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน จำแนกตามหมวดอายุ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2565
130 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2558 - 2565
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 1 - 10 จาก 22 รายการ