NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 3 ชุดข้อมูล

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปีการศึกษา 2554 - 2564
573 views
การศึกษาและการฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติหญิงและชาย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาคและพื้นที่ ปี พ.ศ. 2550 - 2558
246 views
ความยากจน
วันที่เผยแพร่ : 20 มิถุนายน 2566
ปี : 2550 - 2558
สถิติหญิงและชาย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านออกและเขียนได้ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2556 2558 และ 2561
279 views
การศึกษาและการฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2556 - 2561
สถิติหญิงและชาย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ