NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 23 ชุดข้อมูล

จำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์ จำแนกตามเพศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2565
104 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญา
วันที่เผยแพร่ : 27 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2541 - 2564
89 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 27 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2541 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย พ.ศ. 2549 - 2565
72 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 27 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2549 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559
85 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2550 - 2559
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559
79 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2550 - 2559
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559
98 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2550 - 2559
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559
98 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2550 - 2559
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติการจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำแนกตามประเภทคดี เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559
99 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2550 - 2559
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติคดีอาญาคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ จำแนกตามประเภทความผิด รายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2565
144 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2560 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จำแนกตามประเภทความผิด รายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2565
104 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2560 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ