NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 23 ชุดข้อมูล

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามตัวยาที่น่าสนใจในประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2564
402 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
ปี : 2553 - 2564
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
สถิติการจับกุมบุคคลชาวต่างชาติในคดียาเสพติด จำแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา พ.ศ. 2554 - 2564
199 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามชนิดยาเสพติด จำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหา น้ำหนักของกลาง และข้อหา พ.ศ. 2554 - 2564
235 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
สถิติคดีอาญาคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ จำแนกตามประเภทความผิด รายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2565
930 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2566
ปี : 2560 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จำแนกตามประเภทความผิด รายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2565
496 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2566
ปี : 2560 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติคดีอาญาฐานความผิดพิเศษ จำแนกตามประเภทความผิด รายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2565
403 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2566
ปี : 2560 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติคดีอาญาคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำแนกตามประเภทความผิด รายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2565
373 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา อาชญากรรม
วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2566
ปี : 2560 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย พ.ศ. 2549 - 2565
301 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2566
ปี : 2549 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำแนกตามฐานความผิด พ.ศ. 2553 - 2565
317 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2566
ปี : 2553 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำแนกตามอาชีพ พ.ศ. 2554 - 2565
250 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 21 ธันวาคม 2566
ปี : 2554 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ