NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 11 ชุดข้อมูล

จำนวนรถยนต์ใช้ทางพิเศษ และรายได้จากการเก็บค่าผ่านทาง จำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ปีงบประมาณ 2555 - 2565
267 views
การขนส่ง ยานพาหนะในการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2555 - 2565
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
สรุปรายละเอียดลักษณะผิวทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2543 - 2564
271 views
การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2543 - 2564
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
จำนวนรถที่จดทะเบียน จำแนกตามประเภทรถ รายภาคและจังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 2564
426 views
การขนส่ง ยานพาหนะในการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
จำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียน จำแนกตามประเภทรถ รายภาคและจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 2564
239 views
การขนส่ง ยานพาหนะในการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 2564
221 views
การขนส่ง ยานพาหนะในการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
จำนวนผู้โดยสารและรายได้จากการโดยรถไฟ จำแนกตามชั้นการโดยสาร รายภาค ปีงบประมาณ 2554 - 2564
359 views
การขนส่ง การเคลื่อนย้ายในภาคการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2564
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
สถิติการขนส่งทางอากาศ จำแนกตามท่าอากาศยาน (ระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ 2555 - 2565
359 views
การขนส่ง การเคลื่อนย้ายในภาคการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด กระทรวงคมนาคม
การขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555 - 2564
246 views
การขนส่ง การเคลื่อนย้ายในภาคการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
จำนวนรถใช้ทางพิเศษ ปริมาณการเดินทาง จำแนกตามอุบัติเหตุ และความเสียหาย ปีงบประมาณ 2555 - 2564
265 views
การขนส่ง ความปลอดภัยในการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จำแนกตามประเภทผู้ใช้ทาง ความเสียหาย ผู้ต้องหา รายภาค พ.ศ. 2555 - 2564
408 views
การขนส่ง ความปลอดภัยในการขนส่ง
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ