NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 10 ชุดข้อมูล

จำนวนครัวเรือน จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
1507 views
ลักษณะของครัวเรือน
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2547 - 2564
2484 views
รายได้ของครัวเรือน/หนี้สินของครัวเรือน
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2547 - 2564
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2547 - 2564
769 views
รายได้ของครัวเรือน/หนี้สินของครัวเรือน
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2547 - 2564
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
1136 views
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
732 views
ความยากจน
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
633 views
ความยากจน
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนคนจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
456 views
ความยากจน
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนยากจน และครัวเรือนไม่ยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามเขตพื้นที่ พ.ศ. 2531 - 2565
496 views
ความยากจน
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2531 - 2565
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จำแนกตามภาค และเขตพื้นที่ พ.ศ. 2531 - 2564
471 views
การกระจายรายได้
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2531 - 2564
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาค พ.ศ. 2531 - 2565
475 views
ความเหลื่อมล้ำด้านรายจ่าย
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2531 - 2565
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ