NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 22 ชุดข้อมูล

จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามภาค จังหวัด พ.ศ. 2564 - 2565
365 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 23 เมษายน 2567
ปี : 2564 - 2565
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามการมีและการใช้คอมพิวเตอร์ในการประกอบกิจการ พ.ศ. 2557 - 2565
205 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 23 เมษายน 2567
ปี : 2557 - 2565
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ และการมีโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2562 - 2565
528 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 5 มีนาคม 2567
ปี : 2562 - 2565
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนครัวเรือนที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามภาค จังหวัด และเขตการปกครอง รายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2566
427 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 5 มีนาคม 2567
ปี : 2564 - 2566
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถิติบริการไปรษณีย์ และบริการการเงิน พ.ศ. 2556 - 2565
368 views
อื่นๆ เช่น บริการไปรษณีย์ สถานีวิทยุ โทรทัศน์
วันที่เผยแพร่ : 17 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์ที่ให้บริการ ภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564
243 views
โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2560 - 2564
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2556 - 2563
334 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2556 - 2563
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 - 2563
358 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2553 - 2563
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค จังหวัด และเขตการปกครอง รายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2565
437 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2564 - 2565
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ การมีโทรศัพท์มือถือ กลุ่มอายุ และเขตการปกครอง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2565
294 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2565
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 1 - 10 จาก 22 รายการ