NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 14 ชุดข้อมูล

จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น ปีการศึกษา 2561 - 2565
1665 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนในระบบ, ผู้สอนในระบบ, สถานศึกษาในระบบ
วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น ปีการศึกษา 2561 - 2565
665 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนในระบบ, ผู้สอนในระบบ, สถานศึกษาในระบบ
วันที่เผยแพร่ : 15 ธันวาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา) ประเภทอาชีวศึกษา และสาขาวิชาอื่น ในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561 - 2565
570 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนในระบบ, ผู้สอนในระบบ, สถานศึกษาในระบบ
วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561 - 2565
444 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนในระบบ, ผู้สอนในระบบ, สถานศึกษาในระบบ
วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 - 2565
424 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนในระบบ, ผู้สอนในระบบ, สถานศึกษาในระบบ
วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนครู/อาจารย์ ในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 - 2565
432 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนในระบบ, ผู้สอนในระบบ, สถานศึกษาในระบบ
วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 - 2565
395 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนในระบบ, ผู้สอนในระบบ, สถานศึกษาในระบบ
วันที่เผยแพร่ : 12 ธันวาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผู้เรียนประเภทนอกระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2565
389 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนนอกระบบ, ผู้สอนนอกระบบ, สถานศึกษานอกระบบ
วันที่เผยแพร่ : 9 ตุลาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษานอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 - 2565
365 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนนอกระบบ, ผู้สอนนอกระบบ, สถานศึกษานอกระบบ
วันที่เผยแพร่ : 9 ตุลาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนครู/คณาจารย์ นอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 - 2565
413 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนนอกระบบ, ผู้สอนนอกระบบ, สถานศึกษานอกระบบ
วันที่เผยแพร่ : 9 ตุลาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ