NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555- 2564
812 views
การเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2555 - 2564
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถิติการปลูกข้าว จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด ปีเพาะปลูก 2564/65
538 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2564
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกข้าวนาปี: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2555 - 2565
406 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกข้าวนาปรัง: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2556 - 2565
316 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2556 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2556 - 2565
288 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2556 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกมันสำปะหลังโรงงาน: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2557 - 2566
350 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2557 - 2566
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกสับปะรดโรงงาน: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2556 - 2565
252 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2556 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนโค กระบือ และสุกรที่ฆ่าเพื่อบริโภค จำแนกตามภาค พ.ศ. 2555 - 2565
325 views
การเกษตร การผลิตสัตว์
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2566
435 views
การเกษตร การค้าสินค้าเกษตร
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2556 - 2566
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถิติการใช้ที่ดิน จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
325 views
การเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน
วันที่เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แสดง 1 - 10 จาก 370 รายการ