NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 7 ชุดข้อมูล

จำนวนพระภิกษุ สามเณร ในศาสนาพุทธ จำแนกเป็นรายภาค พ.ศ. 2561-2565
507 views
ศาสนา บุคลากรทางศาสนา
วันที่เผยแพร่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567
ปี : 2561 - 2565
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
งบประมาณแผ่นดินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2566
386 views
ศาสนา การสนับสนุนศาสนา
วันที่เผยแพร่ : 4 มกราคม 2567
ปี : 2560 - 2566
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนวัด จำแนกตามนิกาย เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ.2564
293 views
ศาสนา ศาสนสถานและศาสนิกชน
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนพุทธศาสนิกชน อายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา และเขตการปกครอง พ.ศ. 2551 2554 2557 และ 2561
205 views
ศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2551 - 2561
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนคริสต์ศาสนิกชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามการไปโบสถ์และสวดมนต์ในรอบปีที่แล้ว เขตการปกครอง พ.ศ. 2561
275 views
ศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจ
วันที่เผยแพร่ : 17 เมษายน 2566
ปี : 2561
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนศาสนิกชน จำแนกตามศาสนา พ.ศ. 2551 2554 2557 และ 2561
393 views
ศาสนา ศาสนสถานและศาสนิกชน
วันที่เผยแพร่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปี : 2544 - 2561
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนมุสลิมอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เขตการปกครอง พ.ศ. 2551 2554 2557 และ 2561
299 views
ศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจ
วันที่เผยแพร่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปี : 2551 - 2561
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ