NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 28 ชุดข้อมูล

สถิติเอกสารสิทธิ์ของสำนักงานที่ดิน จำแนกตามประเภทของเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่เริ่มออกโฉนดครั้งแรก (พ.ศ.2444) ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564
373 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดินและที่ดิน
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เนื้อที่ จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 - 2564
394 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดินและที่ดิน
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลสำคัญ การประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2555 - 2564
293 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำผลิต และการจำหน่ายของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2555 - 2564
371 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย
สถิติจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณการผลิต และปริมาณการจำหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2555 - 2564
385 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พ.ศ.2554 - 2565
285 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2565
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พ.ศ.2554 - 2565
202 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2565
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื้อที่ป่าไม้จากการแปลภาพดาวเทียม จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2564
346 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2557 - 2564
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การนำเข้าของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ พ.ศ.2558 - 2564
277 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2558 - 2564
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การส่งออกของป่าบางชนิดและผลิตผลอื่นๆ พ.ศ.2558 - 2564
266 views
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2558 - 2564
สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แสดง 1 - 10 จาก 28 รายการ