NSO

มาตรฐานสถิติ

0

หน้าแรก / มาตรฐานสถิติ

มาตรฐานสถิติ

     ระบบสถิติของประเทศไทยมีลักษณะเป็นแบบกระจายงาน กล่าวคือแต่ละหน่วยงานสามารถผลิตข้อมูลสถิตภายใต้ความต้องการของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นสถิติจากงานทะเบียน สถิติจากการสารวจหรือสามะโน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการระบบสถิติดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดาเนินการเกี่ยวกับสถิติ ทั้งในบทบาทของการจัดระบบบริหารสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติที่สาคัญเพื่อติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐ กลไกหนึ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนบทบาทดังกล่าวไปสู่ความสาเร็จคือ “มาตรฐานสถิติ” ที่เป็นเสมือน “โครงสร้างหลัก” ของการผลิตสถิติเพื่อนาไปสู่การแบ่งปันข้อมูลเพื่อการใช้งานร่วมกัน เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการสถิติของประเทศ ถึงแม้ว่าจะเป็นสถิติที่ผลิตจากหน่วยงานที่ต่างกันหรือจัดทำขี้น ในคาบเวลาที่ต่างกัน ดังนัน มาตรฐานสถิติ จืงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่จะต้องสอดประสาน ความร่วมมือกับหน่วยสถิติของภาครัฐ ในการเร่งพัฒนางานด้านมาตรฐานสถิติและผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางด้านมาตรฐานสถิติของประเทศเพื่อสนับสนุนงานผลิตสถิติทางการ รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่ให้เกิดการบูรณาการสถิติของหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริง

กลไกในการขับเคลื่อนมาตรฐานสถิติ

     ในการจัดทำมาตรฐานสถิติของประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการขับเคลื่อนผ่านกลไกต่าง ๆได้แก่ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ (กลไกภายในหน่วยงาน) คณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศแนวทาง แนวปฏิบัติ และคู่มือดังกล่าวให้หน่วยสถิตินำไปใช้ในการจัดการคุณภาพสถิติ