NSO

ข้อมูลข่าวราชการบำนาญ

0

หน้าแรก / ข่าวราชการบำนาญ / ข้อมูลข่าวราชการบำนาญ
รายละเอียด วันที่ ดาวน์โหลด/ลิงก์
1. การแจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และปี 2564 23 กุมภาพันธ์ 2566 (13)
2. การแจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 และปี 2563 23 พฤษภาคม 2565 (3)
3. แจ้งกำหนดการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563 11 กุมภาพันธ์ 2564 (3)
4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ 7 มิถุนายน 2562 (1)
5. แบบฟอร์มบัตรข้าราชการบำนาญ 9 ตุลาคม 2560 (3)
6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6 ตุลาคม 2560 (1)
7. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 9 สิงหาคม 2560 (4)
8. หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 7 สิงหาคม 2560 (2)
9. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 7 สิงหาคม 2560 (2)
10. บำเหน็จบำนาญ 4 สิงหาคม 2560 (7)
11. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 4 สิงหาคม 2560 (3)
  • 1(current)