NSO

ปฏิทินการเผยแพร่ข้อมูล

0

หน้าแรก / ปฎิทินการเผยแพร่ข้อมูล
 
สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ : ผลสำรวจ/ สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

1. สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2565 : ผลสำรวจ/ สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายปี
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย

2. รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2566

รายปี
รายงานเชิงวิเคราะห์ด้านสังคม

3. รายงานเชิงวิเคราะห์มิติหญิงชาย

อื่นๆ
​สถิติใครได้ใช้ประโยชน์

4. รายงานสรุปสถิติใครใช้ประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ 2565 (จัดทําเผยแพร่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

รายปี
ตัวชี้วัดแรงงาน

5. ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ. 2565

รายปี
​​​สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน​

6. บทสรุปผลที่สำคัญ ​​​สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน​ พ.ศ. 2566

รายปี

7. บทสรุปผลเบื้องต้น ​​​สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน​ พ.ศ. 2566

รายปี
วารสารสถิติรายไตรมาส

8. วารสารสถิติรายไตรมาส 3 พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

9. วารสารสถิติรายไตรมาส 1 พ.ศ. 2566

รายไตรมาส
รายงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ

10. รายงานวิเคราะห์ด้านเศษฐกิจ พ.ศ. 2564

รายปี
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย

11. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2566

รายปี
สํามะโนการเกษตร

12. สรุปผลที่สำคัญ สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566

รายปี
เครื่องชี้ภาวะสังคม

13. เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2566

รายปี
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย

14. รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2566

รายปี
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

15. ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs พ.ศ. 2566

รายปี
ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย

16. รายงาน ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย

อื่นๆ
รายงานสรุปสถิติใครใช้ประโยชน์

17. รายงานสรุปสถิติใครใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (จัดทำเผยแพร่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

อื่นๆ
รายงานสถิติจังหวัด

18. รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2566

รายปี
สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

19. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน 2566

รายเดือน

20. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2566

รายเดือน

21. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2566

รายปี

22. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคม 2566

รายปี

23. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2566

รายปี

24. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2566

รายปี

25. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2566

รายปี

26. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมีนาคม 2566

รายปี

27. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายปี

28. สรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2566

รายปี
สารสถิติ

29. สารสถิติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566

รายปี

30. สารสถิติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566

รายปี

31. สารสถิติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

รายปี
รายงานสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจต้องการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ

32. รายงานสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจต้อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2566

รายปี
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ

33. รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2566

รายปี
ความคิดเห็นของประชาชนในการดำ เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

34. รายงานสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำ เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2566

รายปี
สำรวจวัฒนธรรม คำนิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน

35. รายงานการสำรวจวัฒนธรรม คำนิยมสุจริต ทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ.2566

รายปี
​สำรวจความคิดเห็นของประชาชน​​

36. รายงานสํารวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ.2566

รายปี
การใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือน

37. สรุปผลที่สำคัญ การใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือน พ.ศ.2565

รายปี
ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

38. สรุปผลที่สำคัญ ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2565

รายปี
ประชากรแฝงในประเทศไทย

39. สรุปผลที่สำคัญ ประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2565

รายปี
สำรวจการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย

40. สรุปผลที่สำคัญ การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2565

รายปี
การสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน

41. สรุปผลเบื้องต้น : สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2565

รายปี
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ

42. รายงานฉบับสมบูรณ์ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2565

รายปี
สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

43. สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญ สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565

รายปี
สำรวจ​​การย้​ายถิ่นของประชาก​​​​​​​​ร

44. รายงานฉบับสมบูรณ์ : สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2565

รายปี
การสำรวจยอดขายรายไตรมาส

45. สรุปข้อมูลเบื้องต้น: การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

รายไตรมาส

46. สรุปข้อมูลเบื้องต้น: การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม)

รายไตรมาส
สำรวจการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง

47. รายงานฉบับสมบูรณ์ : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3/2566

รายไตรมาส

48. สรุปผลเบื้องต้น : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3/2566

รายไตรมาส

49. รายงานฉบับสมบูรณ์ : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565

รายปี

50. รายงานฉบับสมบูรณ์ : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2/2566

รายไตรมาส

51. สรุปผลเบื้องต้น : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2/2566

รายไตรมาส

52. รายงานฉบับสมบูรณ์ : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1/2566

รายไตรมาส

53. สรุปผลเบื้องต้น : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1/2566

รายไตรมาส

54. สรุปผลเบื้องต้น : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2565

รายปี

55. รายงานฉบับสมบูรณ์ : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 4/2565

รายไตรมาส

56. สรุปผลเบื้องต้น : การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 4/2565

รายไตรมาส
สำรวจ​อนามัยและสวัสดิการ

57. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร :สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566

รายปี

58. รายงานฉบับสมบูรณ์ สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566

รายปี
สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

59. รายงานฉบับสมบูรณ์ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 3)

รายไตรมาส

60. รายงานฉบับสมบูรณ์ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)

รายไตรมาส

61. รายงานฉบับสมบูรณ์ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)

รายไตรมาส

62. สรุปผลที่สำคัญ: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565

รายปี

63. รายงานฉบับสมบูรณ์ : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4)

รายไตรมาส
สำรวจแรง​​​งานนอกระบบ

64. บทสรุปผู้บริหาร : สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566

รายปี
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

65. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายเดือน

66. รายงานฉบับสมบูรณ์ : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

67. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

รายเดือน

68. ตารางสถิติ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2566 (ระดับจังหวัด)

รายไตรมาส

69. บทสรุปผู้บริหาร : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2566

รายไตรมาส

70. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายเดือน

71. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มีนาคม 2566

รายเดือน

72. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายเดือน

73. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม 2566

รายเดือน

74. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม 2565​

รายเดือน

75. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2565

รายไตรมาส

76. สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน สิงหาคม 2566

รายเดือน
เอกสารรายงานสถิติ ความถี่ ปีงบประมาณ 2566
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.