NSO

กรอบแนวคิดสถิติทางการ

0

หน้าแรก / กรอบแนวคิดสถิติทางการ

กรอบแนวคิดสถิติทางการ


                กรอบแนวคิดการพัฒนาสถิติทางการที่ผ่านมา เราดำเนินการแบบที่เรียกว่า Supply Driven คือการที่รวบรวมสถิติทั้งหมดที่หน่วยงานผลิต นำมาให้คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา พิจารณาและกำหนดเป็นสถิติทางการ  แต่ปัจจุบันเราเน้นการพัฒนาสถิติทางการตามความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อให้ตอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มากขึ้น หรือ Demand Driven โดยใช้กรอบของ Paris21 โดย Paris 21 คือ องค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการทำงานในการพัฒนาระบบสถิติ ที่ต้องการให้มีการจัดทำข้อมูลสถิติทางการที่ตอบความต้องการใช้ ฝ้ายเลขาฯจึงได้นำนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเป็นตัวตั้ง แล้วดูว่าภายใต้นโยบายหรือยุทธศาสตร์นั้นๆ มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง แล้วใช้ตัวชี้วัดนั้น มาเป็นโจทย์ในการจัดทำสถิติทางการ เพื่อให้มีสถิติทางการที่ตรงกับความต้องการ สามารถตอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง

ที่มา : The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21)