NSO

Interactive Dashboard

0

หน้าแรก/ NSO Interactive Dashboard

ค้นหา Interactive Dashboard

คืนค่าเริ่มต้น  
13/02/2567
ปีข้อมูล : 2565-2565
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติแรงงาน)

“สถานการณ์แรงงาน”

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร และสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
08/12/2566
ปีข้อมูล : 2552-2565
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการศึกษา)

สถิติสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
07/12/2566
ปีข้อมูล : 2552-2565
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการศึกษา)

สถิติการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
04/12/2566
ปีข้อมูล : 2561-2566
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (IMD World Digital Competitiveness Ranking : WDCR)

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
20/10/2566
ปีข้อมูล : 2552-2565
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม)

สถิติบุคลากรและศาสนสถานทางศาสนาในประเทศไทย

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
16/10/2566
ปีข้อมูล : 2560-2565
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ข้อมูลด้านความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทย

ดูรายละเอียด
ที่มา : โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
29/06/2566
ปีข้อมูล : 2551-2561
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการค้า และราคา)

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

ดูรายละเอียด
ที่มา : โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
29/05/2566
ปีข้อมูล : 2550-2560
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการค้า และราคา)

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียด
ที่มา : โครงการสํามะโน อุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
29/05/2566
ปีข้อมูล : 2554-2562
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ)

โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

ดูรายละเอียด
ที่มา : โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
27/05/2566
ปีข้อมูล : 2539-2561
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา)

สำรวจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์

ดูรายละเอียด
ที่มา : โครงการสำรวจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
27/05/2566
ปีข้อมูล : 2543-2561
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน)

สำรวจกระเป๋าตังค์คนไทย

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
23/05/2566
ปีข้อมูล : 2551-2563
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติบัญชีประชาชาติ)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
07/03/2566
ปีข้อมูล : 2554-2563
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติบัญชีประชาชาติ)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
14/11/2565
ปีข้อมูล : 2553-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ปริมาณขยะมูลฝอย

ดูรายละเอียด
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27/10/2565
ปีข้อมูล : 2546-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย และพัฒนาของประเทศไทย

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม