NSO

Interactive Dashboard

0

หน้าแรก/ NSO Interactive Dashboard

ค้นหา Interactive Dashboard

คืนค่าเริ่มต้น  
18/08/2565
ปีข้อมูล : 2551-2563
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติเกษตรและประมง)

สถิติการปลูกข้าวของไทย

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
17/08/2565
ปีข้อมูล : 2552-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน)

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทย ระดับภาค จังหวัด

ดูรายละเอียด
ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11/08/2565
ปีข้อมูล : 2552-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน)

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศไทย รายจังหวัด

ดูรายละเอียด
ที่มา : The Household Socio-Economic Survey, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society
08/08/2565
ปีข้อมูล : 2552-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติสุขภาพ)

สัดส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อประชากร

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
21/07/2565
ปีข้อมูล : 2552-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน)

หนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

ดูรายละเอียด
ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
21/07/2565
ปีข้อมูล : 2552-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการศึกษา)

สถิติการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
21/07/2565
ปีข้อมูล : 2552-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการศึกษา)

สถิติสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
12/07/2565
ปีข้อมูล : 2559-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติอุตสาหกรรม)

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน)

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12/07/2565
ปีข้อมูล : 2560-2565
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติแรงงาน)

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
28/06/2565
ปีข้อมูล : 2552-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติอุตสาหกรรม)

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535)

ดูรายละเอียด
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
27/06/2565
ปีข้อมูล : 2564-2565
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและครัวเรือนไทย รายไตรมาส

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
01/06/2565
ปีข้อมูล : 2553-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์)

สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก

ดูรายละเอียด
ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
01/06/2565
ปีข้อมูล : 2553-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย)

สถิติเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย

ดูรายละเอียด
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
01/06/2565
ปีข้อมูล : 2553-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย)

สถานการณ์เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ดูรายละเอียด
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
10/05/2565
ปีข้อมูล : 2553-2564
ข้อมูลสถิติรายสาขา 21 สาขา (สถิติการขนส่งและโลจิสติกส์)

สถิติการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก จำแนกตามกฎหมายการจดทะเบียน

ดูรายละเอียด
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม