NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 20 ชุดข้อมูล

มูลค่าสินค้าขาเข้า และขาออก พ.ศ. 2541 - 2565
473 views
การค้า การค้าระหว่างประเทศ/ดุลการค้า
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2541 - 2565
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ดุลการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2541 - 2565
322 views
การค้า การค้าระหว่างประเทศ/ดุลการค้า
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2541 - 2565
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
อัตราการขยายตัวของสินค้าขาเข้า และขาออก พ.ศ. 2541 - 2565
229 views
การค้า การค้าระหว่างประเทศ/ดุลการค้า
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2541 - 2565
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
มูลค่าสินค้าขาเข้า ขาออก และดุลการค้า จำแนกเป็นรายประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564
330 views
การค้า การค้าระหว่างประเทศ/ดุลการค้า
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2560 - 2564
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2554 - 2563
382 views
ดัชนี/ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกเป็นรายภาค และหมวดสินค้า (ปีฐาน 62) พ.ศ. 2555 - 2565
346 views
ดัชนี/ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกเป็นรายจังหวัด และหมวดสินค้า (ปีฐาน 2558) พ.ศ. 2553 - 2562
295 views
ดัชนี/ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2553 - 2562
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกเป็นรายจังหวัด และหมวดสินค้า (ปีฐาน 2562) พ.ศ. 2553 - 2564
303 views
ดัชนี/ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2553 - 2564
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท จำแนกเป็นรายภาค และหมวดสินค้า (ปีฐาน 2558) พ.ศ. 2554 - 2563
262 views
ดัชนี/ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท จำแนกเป็นรายภาค และหมวดสินค้า (ปีฐาน 2562) พ.ศ. 2555 - 2565
229 views
ดัชนี/ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สาขาการค้าและราคา​​​​​
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ