NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 13 ชุดข้อมูล

ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555- 2564
727 views
การเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2565
948 views
การเกษตร การสนับสนุนภาคการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจ
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2557 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน และภาค พ.ศ. 2546 และ2556
286 views
การเกษตร การสนับสนุนภาคการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจ
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2546 - 2556
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน และภาค พ.ศ. 2546 และ2556
338 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2546 - 2556
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถิติการปลูกข้าว จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด ปีเพาะปลูก 2564/65
454 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2564
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกข้าวนาปี: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2555 - 2564
366 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกข้าวนาปรัง: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2556 - 2565
277 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2556 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2556 - 2565
250 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2556 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกมันสำปะหลังโรงงาน: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2557 - 2566
321 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2557 - 2566
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การปลูกสับปะรดโรงงาน: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2556 - 2565
227 views
การเกษตร การผลิตพืช
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2556 - 2565
สาขาเกษตร และประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ