NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 148 ชุดข้อมูล

จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2541 - 2565
283 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2541 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และจำนวนลูกจ้าง จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2558 - 2565
234 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2567
ปี : 2558 - 2565
สถิติแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน จำแนกตามหมวดอายุ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2567
602 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2567
ปี : 2558 - 2567
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถิติการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามตัวยาที่น่าสนใจในประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2564
439 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
ปี : 2553 - 2564
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
สถิติการจับกุมบุคคลชาวต่างชาติในคดียาเสพติด จำแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา พ.ศ. 2554 - 2564
211 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามชนิดยาเสพติด จำนวนคดี จำนวนผู้ต้องหา น้ำหนักของกลาง และข้อหา พ.ศ. 2554 - 2564
250 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
กองทุนประกันสังคม จำนวนสถานประกอบการ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2566
433 views
การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ การประกันสังคม
วันที่เผยแพร่ : 22 มีนาคม 2567
ปี : 2555 - 2566
สถิติสวัสดิการสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กองทุนประกันสังคม จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2566
416 views
การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ การประกันสังคม
วันที่เผยแพร่ : 22 มีนาคม 2567
ปี : 2555 - 2566
สถิติสวัสดิการสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 - 2566
1102 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 13 มีนาคม 2567
ปี : 2564 - 2566
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัตราการว่างงานเป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2566
870 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 13 มีนาคม 2567
ปี : 2555 - 2566
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 1 - 10 จาก 148 รายการ