NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 148 ชุดข้อมูล

จำนวนผู้ต้องราชทัณฑ์ จำแนกตามเพศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2565
104 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญา
วันที่เผยแพร่ : 27 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2541 - 2564
89 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 27 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2541 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย พ.ศ. 2549 - 2565
72 views
การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 27 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2549 - 2565
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปีการศึกษา 2554 - 2564
182 views
การศึกษาและการฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติหญิงและชาย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผู้เรียนประเภทนอกระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2565
155 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนนอกระบบ, ผู้สอนนอกระบบ, สถานศึกษานอกระบบ
วันที่เผยแพร่ : 9 ตุลาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษานอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 - 2565
143 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนนอกระบบ, ผู้สอนนอกระบบ, สถานศึกษานอกระบบ
วันที่เผยแพร่ : 9 ตุลาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนครู/คณาจารย์ นอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 - 2565
147 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนนอกระบบ, ผู้สอนนอกระบบ, สถานศึกษานอกระบบ
วันที่เผยแพร่ : 9 ตุลาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 - 2565
102 views
ผู้เรียน, ผู้สอน, สถานศึกษา ผู้เรียนนอกระบบ, ผู้สอนนอกระบบ, สถานศึกษานอกระบบ
วันที่เผยแพร่ : 6 ตุลาคม 2566
ปี : 2561 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปีการศึกษา 2556 - 2565
141 views
ดัชนีทางการศึกษา ประสิทธิภาพภายในของการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2565
188 views
ดัชนีทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
แสดง 1 - 10 จาก 148 รายการ