NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 12 ชุดข้อมูล

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2565
339 views
ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ IMD/WEF
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2553 - 2565
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา จำแนกตามแหล่งดำเนินการ พ.ศ. 2548 - 2563
250 views
การวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2548 - 2563
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จำนวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2563
229 views
การวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว และแบบ FTE จำแนกตามประเภทบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา วุฒิการศึกษา และเพศ พ.ศ. 2554 2556 และ 2558 - 2563
274 views
การวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบและการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2555 - 2564
242 views
ทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลรายปี) สิทธิบัตร
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตร จำแนกตามประเทศ พ.ศ. 2555 - 2564
219 views
ทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลรายปี) สิทธิบัตร
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
จำนวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ และการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2555 - 2565
178 views
ทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลรายปี) สิทธิบัตร
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
จำนวนการจดสิทธิบัตร พ.ศ. 2555 - 2564
235 views
ทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลรายปี) สิทธิบัตร
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
จำนวนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำแนกตามจำพวก พ.ศ. 2555 - 2565
245 views
ทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลรายปี) เครื่องหมายทางการค้า
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
จำนวนการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 - 2565
256 views
ทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลรายปี) ลิขสิทธิ์
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ