NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 8 ชุดข้อมูล

กองทุนประกันสังคม จำนวนสถานประกอบการ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2566
433 views
การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ การประกันสังคม
วันที่เผยแพร่ : 22 มีนาคม 2567
ปี : 2555 - 2566
สถิติสวัสดิการสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กองทุนประกันสังคม จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2566
416 views
การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ การประกันสังคม
วันที่เผยแพร่ : 22 มีนาคม 2567
ปี : 2555 - 2566
สถิติสวัสดิการสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สถิติกองทุนประกันสังคม จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554 - 2565
402 views
การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ การประกันสังคม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2565
สถิติสวัสดิการสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กองทุนประกันสังคม จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตน พ.ศ. 2555 - 2565
307 views
การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ การประกันสังคม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติสวัสดิการสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามความร้ายแรง (ในข่ายกองทุนเงินทดแทน) เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554 - 2565
469 views
การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ การประกันสังคม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2565
สถิติสวัสดิการสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
จำนวนประชากร จำแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นรายภาค พ.ศ. 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 และ 2564
264 views
การคุ้มครองทางสังคม/สวัสดิการสังคมที่ได้รับ การบริการทางสังคม
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2550 - 2564
สถิติสวัสดิการสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำแนกตามภาค จังหวัด ประเภทความพิการ และเพศ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
312 views
กลุ่มเป้าหมายสวัสดิการสังคม คนพิการ
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2537 - 2565
สถิติสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินตามกองทุนผู้สูงอายุ จำแนกตามจังหวัด ปีงบประมาณ 2555 - 2565
305 views
กลุ่มเป้าหมายสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ
วันที่เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติสวัสดิการสังคม
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ