NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 39 ชุดข้อมูล

จำนวนประชากรกลางปี จำแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด (จากกระทรวงสาธารณสุข) พ.ศ. 2555 - 2564
1389 views
ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนประชากรจากการสำมะโนประชากรและเคหะ จำแนกตามอายุรายปี เพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 (จัดทําทุก 10 ปี)
661 views
ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2553
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรจากการสำมะโนประชากรและเคหะ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 (จัดทําทุก 10 ปี)
415 views
ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2553
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรจากการสำมะโนประชากรและเคหะ จำแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2543 และ 2553 (จัดทําทุก 10 ปี)
377 views
ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2543 - 2553
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เนื้อที่ ความหนาแน่น และบ้าน จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555-2565
852 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากรและบ้านจากการทะเบียน จำแนกตามจังหวัด อำเภอ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2562-2565
1012 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2566
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากรจากการทะเบียน และอัตราการเพิ่มของประชากร จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555-2565
545 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนและร้อยละของประชากรในเขตเทศบาลจากการทะเบียน จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555-2565
411 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด พ.ศ. 2553 - 2566
591 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2553 - 2566
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
อายุคาดเฉลี่ยประชากร เมื่ออายุ 60 ปี 65 ปี และ 80 ปี พ.ศ. 2553 - 2566
475 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2553 - 2566
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
แสดง 1 - 10 จาก 39 รายการ