NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 15 ชุดข้อมูล

ปริมาณการจัดหาและการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง 2545) และต่อประชากร พ.ศ. 2555 - 2565
360 views
การจัดหาพลังงาน การผลิตพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2554 - 2565
สาขาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้า จำแนกตามชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
199 views
การใช้พลังงาน การใช้ตามประเภทพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2556 - 2565
378 views
การใช้พลังงาน การใช้ตามประเภทพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2556 - 2565
สาขาพลังงาน
การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงพลังงาน
การใช้พลังงานไฟฟ้า จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 - 2565
498 views
การใช้พลังงาน การใช้ตามประเภทพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
การใช้ / กำลังติดตั้งของระบบ และการผลิตของระบบ พ.ศ. 2554 - 2564
202 views
การใช้พลังงาน การใช้ตามประเภทพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2554 - 2565
208 views
การใช้พลังงาน การใช้ตามสาขาเศรษฐกิจ
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2554 - 2565
สาขาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปริมาณการจัดหาพลังงาน จำแนกตามแหล่งพลังงาน พ.ศ. 2555 - 2564
300 views
การจัดหาพลังงาน การผลิตพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
การผลิตน้ำมันสำเร็จรูปและการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำแนกตามชนิดของน้ำมัน พ.ศ. 2555 - 2564
309 views
การจัดหาพลังงาน การผลิตพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2564
สาขาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบและคอนเดนเสท พ.ศ. 2554 - 2563
238 views
การจัดหาพลังงาน การนำเข้า
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้า จำแนกตามชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการ พ.ศ. 2556 - 2565
287 views
การใช้พลังงาน การใช้ตามประเภทพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สาขาพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ