NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

จำนวนคนเดินทางออกนอกประเทศ พ.ศ. 2552 - 2563
99 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2552 - 2563
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวนประชากรจากการสำมะโนประชากรและเคหะ จำแนกตามเพศ ครัวเรือนจำแนกตามประเภทของครัวเรือน ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 (จัดทำทุก 10 ปี))
108 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2553
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรจากการสำมะโนประชากรและเคหะจำแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 (จัดทําทุก 10 ปี)
87 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2553
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนการเกิดจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555-2565
115 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนการตายจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555-2565
101 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนการย้ายเข้าทะเบียนบ้านจากการทะเบียน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
88 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนการย้ายออกทะเบียนบ้านจากการทะเบียน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
114 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากรจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น หมวดอายุ เพศ ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2564 (สสช.สำรวจทุกปี)
117 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น การมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพศ ภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. 2564 (สสช.สำรวจทุกปี)
78 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนผู้ย้ายถิ่นที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพปัจจุบัน เพศ ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2564 (สสช.สำรวจทุกปี)
108 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 341 - 350 จาก 370 รายการ