NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

สถิติการรับประกันวินาศภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย พ.ศ.2555 - 2565
287 views
การประกันภัย การประกันวินาศภัย
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
งบประมาณรายจ่าย เพื่อการพัฒนาและการดำเนินงานปกติ จำแนกตามลักษณะงาน ปีงบประมาณ 2557 - 2566
345 views
รัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
งบประมาณรายจ่ายของประเทศ จำแนกเป็นรายกระทรวง ปีงบประมาณ 2557 - 2566
338 views
รัฐบาล รายจ่ายของรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2557 - 2566
สถิติการคลัง
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หนี้รัฐบาลคงค้างในประเทศและต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556 - 2565
272 views
รัฐบาล หนี้สาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2556 - 2565
สถิติการคลัง
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
หนี้เงินกู้ในประเทศคงค้าง จำแนกตามประเภทเงินกู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2565
215 views
รัฐบาล หนี้สาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2558 - 2565
สถิติการคลัง
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2556 - 2566
281 views
สถิติเศรษฐกิจการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2567
ปี : 2556 - 2566
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
357 views
การประกันภัย การประกันชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 23 พฤษภาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามภาค จังหวัด พ.ศ. 2564 - 2565
365 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 23 เมษายน 2567
ปี : 2564 - 2565
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนและร้อยละของสถานประกอบการ จำแนกตามการมีและการใช้คอมพิวเตอร์ในการประกอบกิจการ พ.ศ. 2557 - 2565
205 views
การมีอุปกรณ์ ICT และการใช้ ICT การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT
วันที่เผยแพร่ : 23 เมษายน 2567
ปี : 2557 - 2565
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถิติการจับกุมคดียาเสพติด จำแนกตามตัวยาที่น่าสนใจในประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2564
439 views
อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2567
ปี : 2553 - 2564
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
แสดง 21 - 30 จาก 370 รายการ