NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

สถิติการจดทะเบียนสมรส จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2554 - 2565
75 views
ครัวเรือนและครอบครัว
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนและร้อยละของประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศและภาค พ.ศ. 2555-2565
72 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากรจากการทะเบียนและอัตราส่วนเพศ จำแนกตามเพศ และภาค พ.ศ. 2555-2565
99 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ ภาคและจังหวัด พ.ศ. 2564-2565
312 views
ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
วันที่เผยแพร่ : 14 เมษายน 2566
ปี : 2564 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มอายุ ภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
211 views
ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
วันที่เผยแพร่ : 14 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มวัย เพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2565
172 views
ขนาดและโครงสร้างของประชากรตามอายุและเพศ
วันที่เผยแพร่ : 14 เมษายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จำนวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง และบ้าน จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2564-2565
154 views
การกระจายตัวของประชากร
วันที่เผยแพร่ : 6 เมษายน 2566
ปี : 2564 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
การผลิตน้ำมันสำเร็จรูปและการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 - 2564
71 views
การจัดหาพลังงาน การผลิตพลังงาน
วันที่เผยแพร่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
จำนวนศาสนิกชน จำแนกตามศาสนา พ.ศ. 2551 2554 2557 และ 2561
128 views
ศาสนา ศาสนสถานและศาสนิกชน
วันที่เผยแพร่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปี : 2544 - 2561
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนมุสลิมอายุ 13 ปีขึ้นไป จำแนกตามการประกอบกิจทางศาสนา เขตการปกครอง พ.ศ. 2551 2554 2557 และ 2561
92 views
ศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจ
วันที่เผยแพร่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปี : 2551 - 2561
สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 361 - 370 จาก 370 รายการ